Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:212 (2011-2012)
Innlevert: 08.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 15.11.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Stavanger Aftenblad hevder 7.11.11 at nedleggingen av Forsvarets fellesoperative hovedkvarter på Jåttå i Stavanger og opprettelsen av et nytt Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan ved Bodø er blitt dobbelt så dyrt som antatt.
Kan statsråden opplyse Stortinget om hva de samlede kostnader for nedlegging, omorganisering og oppretting av nytt hovedkvarter summerer seg til?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. november 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om kostnader knyttet til nedleggingen av Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) på Jåtta og opprettelsen av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan. Høybråten refererer til Stavanger Aftenblad, som 7. november 2011 hevder at nedleggingen av FOHK og opprettelsen av FOH har blitt dobbelt så dyrt som antatt. Høybråten ber om at Stortinget opplyses om hva de samlede kostnadene for nedlegging, omorganisering og oppretting av nytt hovedkvarter summerer seg til.

Stortinget vedtok ved behandling av Innst. S nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008) å legge ned FOHK og Landsdelskommando Nord-Norge og opprette et samlet FOH på Reitan. I St.prp. nr. 48 (2007-2008) ble det redegjort for de økonomiske konsekvensene av tiltaket, herunder det samlede investeringsbehovet knyttet til etableringen av FOH. Investeringsbehovet ble i proposisjonen anslått til ca. 452 mill. kroner (2008-kroner) og det ble beregnet en positiv nåverdi for etableringen på ca. 526 mill. kroner i et 20-års perspektiv. I grunnlaget for vedtaket var årlig driftsinnsparing beregnet til ca. 91 mill. kroner (2008-kroner).

I brev av 10. juni 2009 til forsvarskomitéen med svar på komitéens spørsmål knyttet til behandlingen av St.prp. nr. 70 (2008-2009), ble det nærmere redegjort for endringer i det totale investeringsbehovet fra ca. 452 mill. kroner til ca. 485 mill. kroner (2009-kroner). Det vises til Innst. S. nr. 370 (2008-2009), jf. St. prp. nr. 70 (2008-2009), hvor brevet er vedlagt.

I brev til Stortingets president av 14. september 2009 med svar på spørsmål nr. 1534 til skriftlig besvarelse, ble det informert om at det er identifisert et behov for sikring av FOH innenfor en planramme på 129 mill. kroner (2009-kroner). Det er lagt til grunn at implementering av sikringstiltak ikke er en merkostnad i forhold til de beregnede flyttekostnadene og at kostnader knyttet til sikringstiltak også i stor grad ville påløpt dersom det hadde blitt valgt å videreføre en løsning med virksomhet både på Jåtta og Reitan.

Kun mindre tiltak gjenstår før etableringen er ferdigstilt og iht. status pr. i dag vil etableringen av FOH gjennomføres innenfor en ramme på ca. 520 mill. kroner (2011-kroner). Dette er innenfor rammen av det som ble lagt til grunn etter Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 70 (2008-2009) på 485 mill. kroner, justert for prisendring og tillegg for usikkerhetsavsetning.

Det er følgelig ikke grunnlag for å hevde at etableringen av FOH er blitt dyrere enn det som ble lagt til grunn etter Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 70 (2008-2009). Jeg legger opp til å informere Stortinget om gjennomføringen av etableringen av FOH våren 2012.