Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:214 (2011-2012)
Innlevert: 08.11.2011
Sendt: 09.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden frembringe en oversikt over ventetiden i fylkesnemdene på landsbasis, og hva vil han gjøre for å korte ned ventetiden der denne er for lang, jf. lov om barnevernstjenester (barneloven)?

Begrunnelse

På nytt har det kommet foruroligende meldinger om lang ventetid ved fylkesnemdene i Hedmark og Oppland. Også tidligere har lang ventetid vært et problem, ikke bare i disse fylkene, men også i andre deler av landet. Oppslag i pressen forteller om overskridelser av de frister som gjelder etter loven. Det sier seg selv at lang ventetid er en stor belastning for de berørte partene, dessuten også en kostnadsdriver i systemet.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I likhet med representanten mener jeg at ventetiden i fylkesnemndene er for lang i for mange saker. Dette tar jeg meget alvorlig, og departementet følger utviklingen i saksbehandlingstiden tett. I henhold til barnevernloven skal ordinære saker om omsorgsovertagelse i fylkesnemndene behandles snarest og hvis mulig innen fire uker etter at fylkesnemnda mottok saken. Per 2. tertial i år har bare omtrent 10 prosent av sakene blitt behandlet innen denne fristen.

Representanten ber om en oversikt over ventetiden i fylkesnemndene på landsbasis. Tabellen under gir en oversikt over antall uker fram til første ledige tidspunkt for saksavvikling, dvs. minimum ventetid før en sak kan komme opp for nemnda. Tallene er innhentet per 2. tertial 2011.

Fylkesnemnd Antall uker

Østfold 5

Oppland og Hedmark 16

Buskerud og Vestfold 12

Telemark 12

Oslo og Akershus 13

Agder 7

Rogaland 14

Hordaland og Sogn og Fjordane 4

Møre og Romsdal 14

Trøndelag 20

Nordland 13

Troms og Finnmark 12

Når en sak skal berammes, må fylkesnemnda finne et tidspunkt som passer for alle parter i saken. Det faktiske berammingstidspunktet for nye saker til fylkesnemnda kan derfor bli senere enn første ledige uke i nemnda.

Selv om berammingstidene som framgår av tabellen over er svært lang for mange av nemndene, er det positive trekk ved utviklingen hittil i år. For enkelte nemnder er berammingstiden betydelig redusert i forhold til første tertial. En annen positiv utvikling er reduksjonen i antall ubehandlede saker. Per. 1. september var det totalt 722 ubehandlede saker i nemndene, mens dette tallet var redusert til 626 saker per 1. november.

Riksrevisjonen kartla i 2008 og 2009 årsakene til den lange saksbehandlingstiden i fylkesnemndene. Riksrevisjonen pekte både på manglende kapasitet og svakheter i den administrative styringen som årsaker til lang saksbehandlingstid.

Fylkesnemndene har hatt kraftig vekst i saker til behandling siden 2003. Fra 2009 til 2010 var saksveksten på 18 prosent. Saksinngangen har per andre kvartal 2011 stabilisert seg på 2010-nivå. Saksbehandlingskapasiteten er økt kraftig i samme periode, men det går nødvendigvis noe tid fra det blir registrert et behov for økt kapasitet, til nye nemndsledere er på plass.

Inneværende år er fylkesnemndenes budsjett styrket med 10 mill. kroner, og det er tilsatt nye fylkesnemndsledere for å få saksbehandlingstiden ned. I tillegg er fylkesnemndene omorganisert for å oppnå mer effektiv ressursutnyttelse. Blant annet er regionleddet avviklet og direktøren har gitt de daglige lederne et tydelig og direkte ansvar for den daglige driften av nemndene, herunder saksavviklingen. I 2012 foreslår jeg videre å styrke budsjettet med ytterligere 2,35 mill. kroner.

Saksbehandlingstiden varierer mye mellom nemndene. Representanten trekker spesielt frem Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark. Denne nemnda er blant nemndene med lengst saksbehandlingstid. Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark fikk i 2010 utvidet kapasiteten med én nemndsleder på engasjement. Denne stillingen er nå fast og personen er tilsatt. Oppland og Hedmark har en positiv utvikling i antall ubehandlede saker som har gått ned fra 78 saker ved utgangen av august til 45 saker ved utgangen av oktober.

Fylkesnemnda i Trøndelag har også lang berammingstid. Dette skyldes en svært høy saksinngang i denne nemnda første halvår 2011. Denne situasjonen tas det nå tak i, og nemnda er bl.a. styrket bemanningsmessig.

Jeg er enig med representanten i at vi ikke kan akseptere en så lang saksbehandlingstid i fylkesnemndene som vi ser i dag. Det har vært en kraftig vekst i saker til behandling over en lengre periode i fylkesnemndene, og det er gjennomført flere tiltak for å bedre ressursutnyttelsen samtidig som saksbehandlingskapasiteten er økt. Jeg mener grepene som er gjort er gode, og forventer at tiltakene snarest vil gi redusert saksbehandlingstid.