Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:254 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Slik utbygging av strøminfrastruktur for boligutbyggingsområder i dag praktiseres er det et tilnærmet monopol på utførelsen som svært ofte foretas av nettleverandørs eget datterselskap. Anbudsprosedyrene er lukket for eiendomsutvikler som heller ikke får spesifisert eller dokumentert kostnadselementene ved endelig avregning, slik at kontroll er utelukket.
Vil statsråden bidra til at den eksisterende situasjon endres og dermed bidra til en mulig reduksjon av de stadig økende boligpriser?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Gjennom konsesjonen har nettselskap monopol til å bygge, eie og drive elektriske fordelingsanlegg med spenning opp til og med 22 kV innenfor et geografisk område. Samtidig har nettselskapene plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne innenfor det området konsesjonen gjelder for. Nettselskapet kan kreve et anleggsbidrag for de faktiske kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Nettselskapet har ansvar for nettutbygging og kan enten selv stå for denne, eller velge utførende entreprenør. I begge tilfeller må nettselskapet sørge for at anleggskostnaden ikke overstiger nødvendig utbyggingskostnad. Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter stiller en rekke krav til innkjøpsregler og rutiner. Sammen med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) begrenser dette nettselskapenes mulighet til å misbruke sin monopolstilling til å favorisere egne konsernselskaper.

Dersom arbeid utføres av nettselskapets egne ansatte skal anleggskostnaden beregnes etter selvkost. Det er ikke anledning til å legge generelle påslag på kostnadene som inngår i anleggsbidraget. Dersom nettselskapet lar andre utføre anleggsarbeidet, er nettselskapet ansvarlig for å ha rutiner som sikrer at anleggsbidraget ikke overstiger nødvendige utbyggingskostnader. Dersom selskap i samme konsern utfører anleggsarbeidet, gjelder spesielle regler som skal hindre kryssubsidiering. Alle transaksjoner mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til markedsvilkår og avtaler mellom selskap i konsern skal foreligge skriftlig.

Kontrollforskriften gir kunden rett til informasjon om beregningsgrunnlaget for eget anleggsbidrag. Beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget skal være spesifisert på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Nettselskapet skal på forespørsel legge fram detaljert informasjon om kundens anleggsbidrag.

Det er viktig at kunden er trygg på at tilknytning til nettet utføres med riktig kvalitet og til lavest mulig pris. Ansvaret for og oppfølgingen av kontrollforskriften er delegert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ved mistanke om brudd på regelverket kan kunden klage til NVE, som kan få innsyn i hele prosessen ved valg av utførende entreprenør. NVEs vedtak kan eventuelt påklages videre til Olje- og energidepartementet.