Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:220 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Hvordan beregnes tilskudd for frivillige organisasjoner som driver med integreringsarbeid, og hvis disse går i overskudd, hvordan håndteres disse midlene?

Begrunnelse

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som driver med integreringsarbeid ser ut til å ha blitt endret i årets forslag til statsbudsjett, uten at det i henhold til normalprosedyren har blitt fremlagt for Stortinget. Det er også vanskelig å få klarhet i ut i fra hvilke kriterier disse midlene fordeles, eller hvilke konsekvenser det får dersom disse organisasjonene får privat støtte eller går med overskudd.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Tilskudd til Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet foreslås for 2012 fordelt direkte gjennom Stortingets budsjettvedtak over kapittel 821 post 71. Forslag til fordeling av støtte er gjort skjønnsmessig av departementet i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 6.4.2.a) og Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten kap 3.2. Fordelingen er gjort med sikte på at organisasjonene, stiftelsene og sentrene som får støtte vil gi den nødvendige balansen mellom bredde, fornying og kontinuitet. I tillegg er organisasjoner som jobber mot diskriminering prioritert.

Tilskuddsordningene på kapittel 821 post 71 forankres årlig gjennom Stortingets budsjettvedtak. Ordningene har ikke vært forankret i lovverk. Endringene er, i henhold til Stortingets be-vilgningsreglement, forelagt Stortinget gjennom forslag til statsbudsjett 2012.

På Statsbudsjettet 2012 kapittel 821 post 71 Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd er det fire tilskuddsordninger. Disse er:

1. Frivillige organisasjonar sitt haldningsskapande/førebyggjande arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting;

2. Informasjon og rettleiingstiltak retta mot innvandrarar;

3. Frivillig verksemd i lokalsamfunn som medverkar til deltaking, dialog og samhandling;

4. Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

Sistnevnte tilskuddsordning er det allerede redegjort for. For de to førstnevnte tilskuddsordningene er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tilskuddsforvalter og BLD klageinstans. For tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnene m.m. er fylkeskommunene tilskuddsforvaltere og IMDi klageinstans. Disse tre tilskuddsordningene har blitt forvaltet i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 6 og IMDis årlige rundskriv. For nærmere opplysninger om hvordan tilskudd blir beregnet for disse tilskuddsordningene viser jeg til IMDis rundskriv.

Representanten Helleland spør om konsekvenser for organisasjoner som får støtte fra IMDi, dersom disse går med overskudd. Min redegjørelse tar utgangspunkt i praksis for tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet.

Vilkår for bruk av midler på tilskuddsordningen Tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet har fram til og med 2011 blitt definert gjennom rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I IMDIs rundskriv 5/11 heter det at:

”Tilskuddet må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret det er bevilget for. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi”.

For enkelte organisasjoner har IMDi krevd tilbakebetalt støtte på grunn av mindreforbruk. Direktoratet har da tatt utgangspunkt i det totale driftsoverskuddet for organisasjonen og deretter krevd tilbakebetalt andel av overskuddet tilsvarende IMDis andel av de totale driftsinntektene.

Departementet har i 2011 behandlet én klagesak angående denne praksisen. En organisasjon fikk støtten i 2011 redusert grunnet mindreforbruk/overskudd i 2009. Departementet opprettholdt IMDis vedtak etter klagebehandlingen.