Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:221 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Miljøverndepartementet (MD) vedtok det endelig trasévalg for ny 4-felts E6 og ny dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Et viktig premiss i MDs vedtak var samtidig utbygging av veg og bane. Det blir en realitet, bortsett fra at ny stasjon på Langset skyves ut i det uvisse. Areal er ferdig regulert, inkludert innfartsparkering, men bygging av denne stasjonen er tatt ut av samtidigpremisset.
Vil statsråden sørge for at Langset stasjon kommer inn i fellesprosjektet E6-Dovrebanen og bygges i perioden 2012-14?

Begrunnelse

Et enstemmig kommunestyre i Eidsvoll står bak kravet om at bygging Langset stasjon må inn i fellesprosjektet E6-Dovrebanen og bygges i perioden 2012-2014.
Det vises i tillegg til møtet mellom statsråden, undertegnede og representanter fra det tverrpolitiske miljø i Eidsvoll 22. desember 2010 i Samferdselsdepartementet, og hvor statsråden fikk overrakt 1922 underskrifter fra lokalbefolkningen om det samme kravet.
Begrunnelse for å bygge ut nå:
1) Samtidig utbygging gir mindre miljøbelastning, er rasjonelt og blir billigere. Konsekvensutredingene dokumenterer dette, og det er lagt inn som et premiss.
2) Langset stasjon er svært godt egnet som innfartsparkering. Her sluses pendlertrafikken direkte fra motorveg til parkeringsplass. Denne innfartsparkeringen beslaglegger verken dyrket mark eller potensielle boligarealer. Vegnettet i lokale tettsteder belastes ikke, og boligområder skjermes. Nye områder (Feiring, Toten, Hurdal) får kort og rasjonell tilgang til moderne jernbane. Innfartsparkering ved Langset stasjon vil gi et godt bidrag til reduksjon av biltrafikken inn mot Oslo. Et viktig bidrag til at klimamål kan nås.
3) Befolkningsøkningen i Akershus er høy. Eidsvoll kommune har regulert store boligområder på Langset. – Uten at dyrket eller dyrkbar mark berøres. Ny skole bygges. Det er god plass til enda flere boliger. Vekst i denne delen av Eidsvoll kommune er sterkt ønsket. Hvis Langset stasjon ikke kommer, vil denne veksten generere mye biltrafikk. Det må vi unngå.
En er klar over de utfordringene NSB i dag har mht til materiell. Etter hvert som bestilt materiell kommer på plass, og nye opsjoner på bestillinger iverksettes, vil dette løse seg. Det bør ikke være et argument for ikke å bygge Langset stasjon nå.
En er også klar over behovene for diverse krysningsspor, vendespor og hensettingsspor som kreves for å få på plass et bedre togtilbud både rundt Oslo og i resten av landet. – Og ikke minst flere dobbeltspor. Men heller ikke dette bør være et argument for ikke å bygge Langset stasjon nå. Langset stasjon er en del av svaret på de utfordringene vi har i infrastrukturen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn samtidig planlegging og utbygging av ny E6 og ny Dovrebane på strekningen Minnesund/Langset – Skaberud/Kleverud. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av E6 på den 21 km lange strekningen Minnesund – Skaberud til firefelts veg og utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset – Kleverud. For jernbanen er fellesprosjektet første etappe i utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. I planene som ligger til grunn for fellesprosjektet er det ikke lagt opp til samtidig utbygging av en ny stasjon på Minnesund/Langset.

I planprogrammet for kommunedelplanen for strekningen Eidsvoll – Sørli, fastsatt av SD 30. mai 2006 heter det i kap. 2.6 Aktuelle alternativer: "For banen forutsettes det etablert ny holdeplass ved Tangen. Det vurderes også plassering av en framtidig holdeplass ved Minnesund og i kap. 3.2.4 Kollektivtransport: "På Minnesund skal det vurderes muligheten for framtidig holdeplass dersom befolkningsutviklingen i området skulle gjøre det aktuelt. Jf. kap. 2.6."

I kommunedelplanen (oppdatert etter vedtak i kommunestyret 25.06.07 og godkjent av MD 24.02.09) heter det bl.a. i kap. 2.5.4 Kollektivtransport: "På Minnesund skal det vurderes muligheten for framtidig holdeplass dersom befolkningsutviklingen i området skulle gjøre det aktuelt." Under Beskrivelse av planforslaget, kap. 4.6.3 Holdeplasser på Dovrebanen heter det: "Tiltaket omfatter ikke bygging av ny holdeplass i Eidsvoll, men de foreslåtte alternativene har en geometri som legger til rette for en framtidig holdeplass ved Langset/Ørbekk dersom trafikkgrunnlaget blir tilstrekkelig. Endelig plassering vil bli avklart i reguleringsplanarbeidet".

I forslag til reguleringsplan for strekningen Langset – Hedmark grense er det i tråd med kommunedelplanen innarbeidet tilstrekkelige arealer for en ev. framtidig etablering av stasjon på Minnesund/Langset når befolkningsgrunnlaget tilsier det. Etablering av en stasjon i dette området må en eventuelt komme tilbake til senere.

Det vises for øvrig til Prop. 13 S (2011-2012) om utbygging og finansiering av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som er sendt i Stortinget til behandling.