Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:226 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Regjering og Storting har sagt at mer av godstrafikken skal overføres fra veg til bane og sjø. CargoNet signaliserer nå at de vil redusere godstilbudet på Raumabanen. Statsråden er generalforsamling for NSB, og CargoNet er et heleid datterselskap av NSB.
Hvilke ansvar tar statsråden for at man nå kan få en sterk økning av semitrailere på fra før overbelastede, rasutsatte og dårlige veger gjennom Romsdalen og mot Østlandet, stikk i strid med regjeringens - og Stortingets målsetting?

Begrunnelse

Ifølge Romsdal Budstikke sin nettside 07.11.2011, truer CargoNet med nedleggelse av godsterminaler og at godstilbudet på Raumabanen vil bli redusert allerede fra 01. desember. Frykten er stor for at omleggingen som skjer allerede 1. desember er første steg mot nedleggelse, noe den samme strekningen var truet med allerede i 2009. Se tidligere spørsmål med svar fra undertegnede: Dokument nr. 15:1611 (2008-2009)Det som nå skjer er alvorlige signal ikke bare for Rauma-samfunnet, men for en hel region som fra før sliter med smale svingete veger som ofte stenges grunnet ras. Spesielt gjelder dette Eksportvegen E136 Ålesund - Oppland grense, der trafikkmengden for lengst har passert tåleevnen sett opp mot vegstandarden på strekningen. Skulle godstransporten forsvinne fra jernbanen slik en nå frykter, vil eneste alternativet bli å transportere godset med flere semitrailere. Det vil utgjøre en økning på en fra før mer enn overbelastet strekning, tilsvarende 5.000 semitrailere årlig. Økt tungtrafikk vil bidra til at bilreiser gjennom Romsdalen og videre mot Oslo blir enda mer ulykkesutsatt enn i dag.
Samtidig vet vi at miljøgevinsten ved å bruke jernbane er åpenbart positiv, sett i forhold til økt godstrafikk på veg som svekker trafikksikkerheten. Andelen gods på jernbane har falt med dagens regjering, noe som er stikk i strid med både regjeringens - og Stortingets målsetting om at mer av godstrafikken skal overføres fra veg til bane og skip. Statsråden er generalforsamling for NSB, og CargoNet er et heleid datterselskap av NSB. Statsråden har også ansvar for Eksportvegen E136 Ålesund - Oppland grense, og burde med det vite hvilke store utfordringer en ytterligere svekkelse av godstransporten for næringslivet i regionen Møre og Romsdal vil bety, i tillegg til økt utrygghet og fare for trafikkulykker for folk flest i regionen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringens målsetning om å overføre mer gods fra veg til bane står fast. Bevilgningene til jernbane har derfor blitt økt betydelig i de senere årene. Sist i statsbudsjettet for 2012 hvor det forslås en økning i bevilgningene til Jernbaneverket med ca 682 mill. kr sammenliknet med 2011. Dette vil bidra til å bedre jernbanens regularitet og punktlighet i togtrafikken som de senere årene ikke har vært tilfredsstillende.

Godstrafikken på jernbane er liberalisert og det legges opp til konkurranse mellom ulike selskaper. Dette betyr at selskapene må gjøre bedriftsøkonomiske vurderinger av sitt tilbud, samtidig som det setter rammer for muligheten til å gi statsstøtte til godstrafikk. Godstrafikken på Raumabanen har sterk konkurranse fra lastebil fordi jernbanestrekningen er relativt kort og mye av godset skal til andre steder i regionen enn Åndalsnes. For å bedre den dårlige lønnsomheten i godstrafikken gjennomfører nå CargoNet en rekke effektiviseringstiltak og vurderer i denne sammenheng hvilke strekninger som selskapet skal operere på. Per i dag er ikke inntektsgrunnlaget for godstrafikken på Raumabanen god nok til å opprettholde dagens tilbud.

I arbeidet med å bedre lønnsomheten har CargoNet som en prøveordning fra ruteskiftet i desember 2011, lagt til grunn en produksjon som reduserer ressursbruken. Dette medfører at togavgangen fra Åndalsnes fremskyndes fra kveld til formiddag, og selskapet kan da halvere lokomotivinnsatsen sammenlignet med dagens løsning.

Den endringen som CargoNet legger opp til ved ruteendringen i desember betyr en endring, og ikke en nedlegging, av tilbudet på Raumabanen. Jeg mener derfor det er for tidlig å konkludere med at denne endringen medfører en økning av lastebiler på vegene.

Jeg følger nøye med på situasjonen i godstrafikken med jernbanen og ser fram til bedring i takt med fornyelsen av jernbaneinfrastrukturen som nå blir gjennomført i regi av Jernbaneverket.

Departementet har for øvrig kontakt med de ulike jernbaneaktørene som driver med godstrafikk på det norske jernbanenettet. I den sammenheng drøftes rammevilkårene for godstransporten med jernbane.