Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:230 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 17.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til pressemelding fra 11.4.2011 der arbeidsministeren b.la. skriver følgende om kvikksølvsaker: Inntil en ny kjennelse foreligger, vil Arbeids- og velferdsetaten ikke fatte vedtak i tilsvarende saker." Til tross for dette har NAV allikevel etter dette fattet vedtak om avslag i flere kvikksølvsaker, ifølge Tannhelsesekretærenes Forbund.
Vil arbeidsministeren stoppe denne praksisen, inntil Trygderetten har kommet med en prinsippavgjørelse?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser innledningsvis til at Arbeids- og velferdsdirektøren i brev 8. februar 2011 ba Arbeidsdepartementet avklare hvordan Arbeids- og velferdsetaten skal forholde seg til Trygderettens kjennelse 10. desember 2010 i sin framtidige behandling av yrkessykdomssaker. Kjennelsen ble avsagt under dissens og bryter ifølge direktoratet med Trygderettens etablerte praksis på området. Den vil derfor kunne få betydning for mange som mener å ha yrkessykdom, ikke bare tannhelsepersonell.

I departementets svar 11. april 2011 ble det vist til at Høyesterett mener kjennelser fra Trygderetten som inngår en fast, langvarig og i det vesentlige konsekvent praksis, skal tillegges stor rettskildemessig vekt. Høyesterett nedtoner derimot betydningen av enkeltkjennelser, jf. bl.a. Rt. 2005 s. 1757, hvor det er presisert: ”Det som måtte være uttalt i den enkelte avgjørelse, kan derimot ikke tillegges selvstendig rettkildemessig betydning.”

I lys av dette mente departementet at det er ønskelig å få en mer prinsipiell avklaring av hvordan yrkessykdomsregelverket er å forstå, ved en ny kvikksølvsak for Trygderetten. Videre ble det i departementets brev anmodet om at inntil en ny kjennelse foreligger, fatter Arbeids- og velferdsetaten ikke vedtak i tilsvarende saker. Anmodning omfatter således ikke alle, men tilsvarende saker. På bakgrunn av brevet, utarbeidet direktoratet retningslinjer for behandlingen av tilsvarende saker, og orienterte departementet.

Trygderetten har bestemt at en ny sak om kvikksølveksponering og yrkessykdom skal behandles av rett satt med fem medlemmer, for å få en mer prinsipiell avklaring. Etter det departementet kjenner til, vil den nye kjennelsen kunne foreligge i løpet av kort tid.

I henhold til opplysninger jeg har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, er det fem ankesaker som er oversendt til Trygderetten etter departementets brev 11. april d.å.. Dette fordi sakene lå ferdigbehandlet i NAV Klageinstans og det formelt sett ville vært feil å holde dem tilbake. Samtidig ville Trygderetten få flere kvikksølvsaker i forhold til å velge ut en for prinsipiell behandling.

Jeg nevner for sammenhengens skyld at advokat Carl Gunnar Sandvold, Parat/ Tannhelsesekretærenes forbund og Fagforbundet, klaget Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker om yrkessykdom hos tannhelsepersonell som følge av kvikksølveksponering inn for Sivilombudsmannen. Bl.a. ble det hevdet at det var i strid med forvaltningsloven å stille behandlingen av disse sakene midlertidig i bero i påvente av en ny kjennelse.

Sivilombudsmannen ba Arbeidsdepartementet om å klargjøre

”fremgangsmåten for og saksbehandlingen knyttet til Arbeids- og velferdsetatens- og departementets avklaring for folketrygddekning som yrkesskade i rettsapparatet og Trygderetten.” Departementet ga i brev 5. oktober 2011 en slik redegjørelse. I beslutning 28. oktober 2011, viser Sivilombudsmannen til svarbrevet og uttaler at han ”lar saken bero med den redegjørelsen som er gitt.”