Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:250 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvilke meldinger, utredninger og handlingsplaner har blitt fremlagt fra Samferdselsdepartementet siden oktober 2009?

Begrunnelse

Ministeren overtok Samferdselsdepartementet i oktober 2009. Siden den gang har departementet lagt frem flere viktige meldinger, utredninger og handlingsplaner. Det bes spesielt om å legge frem en liste over hvilke handlingsplaner som er lagt frem siden oktober 2009, hvor også bakgrunnen for utarbeidelsen av handlingsplanen blir nærmere spesifisert.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har lagt frem 1 rapport og 3 strategier i perioden fra oktober 2009. Disse er listet opp i oversikten nedenfor.

Forsknings- og konsulentrapporter som er innhentet til bruk i senere meldinger og proposisjoner er ikke inkludert i oversikten. Det samme gjelder framlegg for Stortinget.

Tittel Tidspunkt Bakgrunn for utarbeidelse

Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol. Desember 2010 Bakgrunn for rapporten var å gi Samferdselsdepartementet faglig grunnlag for å kunne forskriftsfastsette forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol, i henhold til vegtrafikkloven § 22 nytt sjette ledd.

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren. Oktober 2009 Bakgrunnen for strategien var å bidra til en systematisk og god oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren.

Strategi – Intelligente transportsystemer. Februar 2010 En revidering fra en tilsvarende strategi i 2002. ITS vil være sentralt for å utvikle transportsystemet i Norge. Formålet med strategien var å klargjøre ansvars- og oppgavedeling på området samt fastlegge enkelte grunnleggende prinsipper.

Forskningsstrategi for Samferdselsdepartementet 2011 - 2014 Februar 2011 Strategien skisserer det langsiktige kunnskapsbehovet for SD. Strategien gir også signaler om fremtidig prioritering.