Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:234 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 25.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden videreføre tiltaket til styrking av skolehelsetjenesten i områder med spesielt store sosialt betingede helseforskjeller også i 2012?

Begrunnelse

I forbindelse med statsbudsjettet 2010 ble det bevilget midler til "styrking av skolehelsetjenesten i områder med spesielt store sosialt betingede helseforskjeller" - administrert via Helsedirektoratet. Malvik kommune søkte om et slikt tilskudd og fikk, i mars 2011, tildelt inntil kr 250 000 for 2011.
I tildelingsbrevet het det at: Søknadsfristen for tilskudd til tiltak/prosjekter som planlegges videreført i neste budsjettår vil Helsedirektoratet eventuelt komme tilbake til."
Det står imidlertid per dags dator ikke noe på Helsedirektoratets hjemmesider om midler for 2012, og forventes heller ikke utlyst før i begynnelsen av 2012.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I forslag til statsbudsjett for 2012 har regjeringen foreslått et tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten på 19,2 mill. kroner. Dette innebærer en styrking på 10 mill. kroner fra 2011. Tilskuddsordningen ble opprettet etter initiativ fra helse- og omsorgskomiteen som oppfølging av St. meld 20 (2006- 2007) Nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller, og har vært innrettet mot å styrke skolehelsetjenesten i kommuner og bydeler med særlig store sosiale helseforskjeller. I forbindelse med at ordningen nå er foreslått styrket, har regjeringen foreslått å endre regelverket for ordningen til også å innbefatte helsestasjoner, og at alle kommuner kan søke om tilskudd.

Bakgrunnen for disse endringene er at Helsedirektoratet har rapportert til departementet at tilskuddsordningen ikke fungerte tilfredsstillende. Direktoratet har blant annet meldt at de har mottatt få søknader som tilfredsstiller kriteriene for ordningen.

I forbindelse med samhandlingsreformen ble kommunene i statsbudsjettet for 2010 tildelt 230 mill. kroner i frie inntekter for å styrke det forebyggende arbeidet. Dette ble videreført i 2011 og er foreslått videreført også i 2012. Samhandlingsreformen, gjennom den nye folkehelseloven og den nye helse- og omsorgsloven, legger opp til en styrking av det helhetlige forebyggende arbeidet i kommunene, både i helsetjenesten og i andre sektorer. Regjeringen ønsker at kommunene styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en del av en satsing på det overordnede folkehelsearbeidet. Det foreslås derfor at tilskudd prioriteres til kommuner som kan vise til en slik helhetlig satsing, og at alle kommuner kan søke.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert som én tjeneste i kommunene. Det er de samme personene som jobber innenfor begge tjenestene, og det er blant annet derfor vurdert som mer hensiktsmessig å ha en tilskuddsordning som inkluderer både helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Å redusere sosiale helseforskjeller er en av regjeringens viktigste helsepolitiske prioriteringer og et av de sentrale perspektivene som ligger til grunn for den nye folkehelseloven. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i dette arbeidet, blant annet fordi den når ut til nesten alle gravide og småbarn. Å utjevne sosiale helseforskjeller er derfor fortsatt en av målsetningene med tilskuddet.

Når det gjelder kommuner som har mottatt tilskudd, så vil ikke jeg kommentere enkeltsaker. Siden det legges opp til en endring av tilskuddsordningen, vil det være nødvendig å endre kriteriene for tilskuddet. Helsedirektoratet har informert Helse- og omsorgsdepartementet om at de er i gang med å lage nye kriterier, og at utlysning av midler vil komme så snart som mulig etter at statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget.