Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:236 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden politidistriktenes ressursbruk knyttet til innførsel av doping med utgangspunkt i den angjeldende sak, versus at man i liten grad evner å straffeforfølge organiserte nettverk som smugler store mengder illegale midler over landets grenser?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en eldre kvinne som sommeren 2009 via nettet kjøpte et naturpreparat som kan handles over disk i USA. Ifølge kvinnen var dette preparatet blitt foreskrevet henne av lege siden 2002 i forbindelse med overgangsalder. Hennes overraskelse var stor da hun ble siktet for innføring av doping av Østfold politidistrikt. Etter lengre prosess endte det hele med en bot på 5000,- da kvinnen ikke orket å bruke mer tid på saken og hun opplevde at det ble sett bort ifra at hun overfor politiet hadde uttalelser fra lege som beskrev bakgrunnen for at hun var i god tro.
Rettsvillfarelse fritar ikke for straff, men i en situasjon hvor politiet sliter med knappe ressurser kan det stilles spørsmål ved Østfold politidistrikts prioriteringer i denne saken, jfr. også omtale i Moss Avis. Dopinginnførsel i regi av organiserte kriminelle er et betydelig samfunnsproblem, men håndheves i liten grad. Desto større blir paradokset knyttet til en sak som denne.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen er opptatt av å sikre mobilisering mot doping på bred front både når det gjelder forebygging og bekjempelse av kriminalitet, knyttet til innførsel, illegal omsetning og bruk av dopingmidler. Representanten refererer til en konkret sak i Østfold politidistrikt i sin begrunnelse for å stille spørsmålet. Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten som ikke kan instrueres av Justisdepartement.

Politidirektoratet har den sentrale styringsoppgaven. Politiets innsats mot ulovlige dopingmidler er basert på flere tiltak. Politidirektoratet har i 2010 utgitt flere strategiske rapporter om gjenger, mc- og narkotikakriminalitet. I «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 – 2015» er dopingmisbruk omtalt. Kripos arbeider planmessig for å forbedre rutiner og samarbeid med politidistriktene med tanke på en bedre prioritering av og styrket innsats mot slik kriminalitet. Kripos vil dessuten styrke arbeidet med strategisk analyse med sikte på å bedre oppfølgingen av dopingkriminaliteten. Politidistriktene tildeles et rammebudsjett. Politidistriktets ledelse har ansvaret lokalt for ressursfordelingen, prioriteringen av oppgavene og hvilke tjenesteordninger man skal ha i distriktet, slik at man sikrer best mulig oppgaveløsning i distriktene.

Mye av dopingmidlene synes å bli kjøpt via Internett. Dette stiller særskilte utfordringer til både politiet og tollvesenet. Tollvesenet har innsats mot smugling av dopingmidler som ett av sine prioriterte områder og gjør jevnlig både større og mindre beslag. Man følger særskilt opp større sendinger med råstoffer som kan tyde på å være ment for produksjon og større partier for omsetning. I den sammenhengen vil jeg nevne at Kripos for 2012 er foreslått tildelt 15,28 mill. kr. ekstra for å styrke bekjempelsen av nettopp internettrelatert kriminalitet, noe som også vil komme bekjempelsen av dopingkriminalitet på nettet til gode.

Det er et mål å redusere både bruk av dopingmidler og kriminalitet knyttet til dette. Derfor blir også doping ett av temaene i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk som kommer i 2012. Stortinget vil i den sammenheng få anledning til å diskutere og fremme synspunkter på flere sider ved rusmiddelpolitikken, herunder dopingmisbruk og –kriminalitet og hvordan man kan bekjempe bedre de kriminelle nettverkene som opererer på dette området. Dette arbeidet må skje på bred front og må involvere en rekke aktører i tillegg til politiet.