Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:238 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det er kjent via lekkasjer fra forsvarssjefens forslag til militærfaglig utredning at forsvarssjefen foreslår å nedlegge HV-11 i Rauma.

Er et slikt forslag konsekvensutredet og forankret i departementet av politisk ledelse, og hva vil i tilfelle statsråden bidra med for at HV-11 fortsatt skal kunne utøve sin viktige funksjon på en god måte for regionen også i fremtiden?

Begrunnelse

Forsvarssjef Helge Sunde skal legge frem sin militærfaglige utredning til forsvarsministeren den 24. november om Forsvarets fremtid i landet. Det har kommet flere bekymringsmeldinger til Stortinget i forbindelse med lekkasjen fra Forsvarssjefens forslag til militærfaglig utredning, om at forsvarssjefen blant annet foreslår å nedlegge HV-11 i Rauma. Ref.: rbnett.no 3.og 5. november 2011. Heimevernsdistriktet HV-11 på Setnesmoen på Åndalsnes dekker Møre og Romsdal og deler av Sogn og Fjordane. Heimevernet skal fungere som et kontaktnett til forsvaret. Raseres HV-11, mister distriktet den militære forankring/tilknytning. Meg bekjent vil der etter det ikke finnes en slik forankring/tilknytning mellom området fra Trøndelag grense til Sogn og Fjordane. For Møre og Romsdal vil dette kunne få alvorlige følger ifølge en uttalelse fra Åknes/Tafjord beredskap IKS (brev av 04.11.2011) I brevet står det følgende: "Åknes/Tafjord beredskap IKS har ansvaret for overvaking av og beredskap kring høgrisiko-fjellskreda i Møre og Romsdal. Dette gjelder Åkneset i Stranda kommune, Heggurdaksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune. Det er gjennomført to store nasjonale beredskapsøvingar opp mot fjellskredproblematikken, og seinast i 2008 i øvelse TYR. Her øvde omlag 1200 personar frå alle beredskapsnivå i landet for slik beredskap.
Totalt var 54 ulike etater og organisasjoner involvert. HV-11, og Heimevernet generelt er av dei aller viktigaste faktorane gjeldende beredskapsmannskap i vårt område, og vil etter vårt syn vere av aller høgaste viktigheit å bevare i vårt område av landet. Styret i Åknes/Tafjord beredskap IKS er sterkt bekymra for beredspssituasjonen i området dersom dette skulle verte gjennomført." Jeg og Høyre er også svært bekymret over situasjonen og utviklingen i Heimevernet generelt. Vi mener at vedtatt struktur ikke virker bærekraftig innen dagens budsjettramme. Høyre ønsker å styrke HV i vårt alternative budsjettforslag, og ber derfor regjering og ansvarlig statsråd sørge for å styrke HV-tjenesten fremfor å svekke den ytterligere.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Som Stortinget er orientert om, senest i Prop.1 S (2011-2012), tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2012. Forsvarssjefen er, som min øverste militære rådgiver, bedt om å legge frem et helhetlig fagmilitært råd som innspill tillangtidsplanen. Rådet vil bli lagt frem 24. november 2011.

Jeg har i denne sammenheng bedt forsvarssjefen foreta en grundig gjennomgang av hele landforsvaret, herunder Hæren og Heimevernet. På nåværende tidspunkt har jeg ikke mottatt rådet og kan derfor ikke kommentere enkeltelementer når det gjelder Heimevernet, eller andre deler av Forsvaret.

Forsvarssjefens råd utgjør et sentralt og viktig innspill til regjeringens arbeid med den nye langtidsplanen, og vil være ett av flere viktige innspill som skal vurderes. Jeg legger til grunn at forsvarssjefens råd vil gi et godt grunnlag for offentlig debatt om temaene som skal behandles i langtidsplanen. Både de faglige rådene og den offentlige debatten vil være viktige innspill i regjeringens arbeid med denne.

Stortinget vil på vanlig måte få oversendt regjeringens langtidsproposisjon for forsvarssektoren for behandling, I forbindelse med behandlingen av proposisjonen, vil Stortinget ha tilgang til bakgrunnsmaterialet i saken, herunder forsvarssjefens fagmilitære råd og annen nødvendig informasjon. Det er det samlede storting som endelig beslutter forsvarssektorens fremtidige innretning, herunder hvor Heimevernet skal være lokalisert.