Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:241 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I Advokatbladet nr. 10-2011 etterlyser direktør i Domstoladministrasjonen politiske beslutninger på mange viktige områder for domstolene. Han nevner domstolstrukturen, etisk regelverk og den videre utviklingen av IKT i domstolene.
Når tenker statsråden seg at de etterspurte politiske beslutningene på disse områdene kan fattes?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etableringen av Inntrøndelag tingrett med virkning fra 1. januar 2011 sluttførte strukturendringene i førsteinstansdomstolene som Stortinget vedtok i 2001. Antall førsteinstansdomstoler er nå redusert fra 92 til 66. Etter avtale med Justisdepartementet gjennomførte Domstoladministrasjonen i 2010 en evaluering av strukturendringene, som ble oversendt Stortinget og Justisdepartementet i november 2010. I denne evalueringen foreslås det også kriterier for eventuelle nye strukturendringer. Det er imidlertid ikke bestemt om det skal settes i gang en prosess med sikte på nye strukturendringer. Når det eventuelt settes i gang en slik prosess vil Stortinget bli informert om dette.

De etiske prinsippene for dommeratferd ble vedtatt i 2010 av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen. Jeg kan ikke se hvilke politiske beslutninger som gjenstår på dette området.

Domstoladministrasjonen arbeider selvstendig med å utvikle IKT i domstolene. De er i hovedsak uavhengig av politiske beslutninger i dette arbeidet, med unntak av Stortingets fastsettelse av de økonomiske rammene i statsbudsjettet. I tillegg er Domstoladministrasjonen avhengige av at prosessreglene i lovverket åpner for en fornuftig bruk av IKT i gjennomføringen av rettsprosesser. Jeg mener at dagens regelverk tilrettelegger godt for bruk av IKT, etter at det i de senere år har blitt gjort flere endringer i både straffeprosessen og sivilprosessen. I Justisdepartementet pågår det for tiden arbeid med regelverket knyttet til IKT i domstolene, i form av en forskrift om prøveordning for elektronisk utveksling av dokumenter mellom domstolene og advokater. Denne skal etter planen være på plass når Domstoladministrasjonen til neste år er klar til å sette i gang prøveordningen.