Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:242 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Ifølge Stavanger Aftenblad 27.10.2011 blir utjevningstilskuddet fra NVE til Forsand Elverk benyttet til å gi lavere nettleie til husholdnings- og næringskunder i deres område, mens hytteeierne i kommunen ikke får ta del i dette tilskuddet. Omtrent halvparten av kundene til Forsand Elverk er hytteeiere.
Hvilke føringer er det for videretildeling av disse tilskuddene til sluttkunde, og har nettselskapene som mottar utjevningstilskudd anledning til å diskriminere ulike abonnentgrupper på denne måten?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet (OED) ga nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnettet den 14. oktober 2011. Utjevningsordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og hele tilskuddet skal komme nettkundene til gode i form av reduserte overføringstariffer.

Nettselskapene administrerer ordningen lokalt gjennom tarifferingen i distribusjonsnettet. Prinsippene for tariffering er nedfelt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Nettselskapene skal tilby kundene ikke-diskriminerende og objektive tariffer. Kontrollforskriftens bestemmelser innbærer at tariffene kan differensieres mellom kundegrupper etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.

Forsand Elverk KFs fordeling av utjevningstilskudd mellom kundegrupper er klaget inn til NVE og er nå til behandling der. OED er i henhold til forvaltningsloven klageinstans for vedtak fattet av NVE og kan av den grunn ikke uttale seg om enkeltsaker.