Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:251 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bamble Lensmannskontor var for få år siden landets største lensmannskontor. Det er nå i ferd med å tappes for ressurser og reduserer åpningstiden. Politiet får heller ikke ressurser til å etterforske eller rykke ut ved ulykker. Sist mandag stod en søppelbil i full fyr. Politiet hadde ikke ressurser til å rykke ut.
Er statsråden tilfreds med situasjonen, og er det greit at politimesteren i Telemark er i ferd med å legge ned et lensmannskontor i en kommune med over 14 000 innbyggere?

Begrunnelse

Regjeringen og justisministeren skryter hele tiden av hvor mye regjeringen har økt bevilgningene til politiet. Men dessverre er dette langt unna den virkeligheten folk opplever ute i den virkelige verdenen. Firmaet Tellefsen AS har i de siste årene har hatt en rekke innbrudd, diseltyverier osv. men når man ringer politiet så har de ikke ressurser til å rykke ut. Dette er en uholdbar situasjon. Senest sist mandag var det brann i en søppelbil som stod i veien på fv 353 i Bamble. Når politiet ble bedt om å komme så fikk man beskjed om at politiet ikke hadde ressurser til å rykke ut. Dette samsvarer ikke med løftene justisministeren gjentar om at regjeringen prioriterer politiet og øker bevilgningene for å være mer til stede ute.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som igjen har innhentet informasjon fra politimesteren. Politimesteren opplyser at Bamble i mange år har vært del av et større vaktdistrikt, som omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Det er operasjonssentralen som disponerer politipatruljene og prioriterer politiets innsats ved ulike operative hendelser og oppdrag.

Det er flere år siden lensmannskontoret hadde ansvar for å håndtere den typen oppdrag som stortingsrepresentanten beskriver. De siste årene har Bamble lensmannskontor i all hovedsak vært publikumsmottak for lokalbefolkningen og etterforsket lokale straffesaker. Bemanningen ved Bamble lensmannskontor er derfor av mindre betydning for prioriteringen av politipatruljene, som ble gjort i forhold til brannen i en søppelbil.

Politimesteren opplyser videre at politiets utviklingsarbeid i Telemark har som mål å øke politiets evne til å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Konkret satser Telemark politidistrikt på strategisk og kunnskapsbasert ledelse med sikte på helhetlig styring og prioritering av de tilgjengelige ressursene. For å få dette til må ressursene kunne utnyttes fleksibelt og den tilgjengelige kompetansen må utvikles i tråd med samfunnsutviklingen.

Regjeringen har som mål å sikre at politi- og lensmannsetaten har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Regjeringen har derfor i perioden 2005 til 2011 økt bevilgningen til politiet og påtalemyndigheten med 4,0 milliarder kroner (48,8 prosent). I tillegg er det i Prop. 1 S for 2012 foreslått en økning i bevilgningen på 696 millioner kroner.

Telemark politidistrikt har, i likhet med landets øvrige politidistrikter, fått del i en betydelig budsjettvekst de senere årene. Bare i løpet av siste året har bevilgningen økt med 12,2 mill. kr., som gir en vekst på 4,5 %.

Justisdepartementet hadde tidligere den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling, intern organisering og resultatoppfølging. Politimesteren i det enkelte distrikt har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og hun vurderer hvordan ressursene skal benyttes for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Avslutningsvis vil jeg understreke at grensereguleringer, også når det gjelder politistasjons- og lensmannsdistrikter, i hvert enkelt tilfelle er en sak for Regjeringen, som ovenfor Kongen i statsråd innstiller på eventuelle endringer i tjenestestedenes grenser. Ved alle endringer i politiets organisering legges det stor vekt på den lokale prosessen og en god dialog med kommunene.