Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:246 (2011-2012)
Innlevert: 11.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er en riktig tolkning av regelverket når ansatte som permitteres fra et selskap på grunn av ordrenedgang som ikke skyldes sesongendringer, ikke får rett til dagpenger med det som konsekvens at de må sies opp for å få rett til dagpenger?

Begrunnelse

Et anleggsgartnerfirma i Vestfold har nylig måttet permittere 10 av 30 ansatte. Arbeidsforholde for de permitterte har vart i tre år. NAV mener imidlertid at de ikke kan utbetale dagpenger fordi arbeidstakere som blir permittert på grunn av sesongmessige variasjoner ikke har rett til dagpenger.
I dette tilfellet er det ikke sesongendringer som er årsaken til permitteringene, men redusert ordretilgang.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Dagpenger under permittering er først og fremst ment som et sikkerhetsnett ved hendelser som for virksomheten i liten grad er forutselige. For å ha rett til dagpenger under permittering, må permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve innflytelse på, jf. folketrygdloven § 4-7. Arbeidsgiveren må altså være uten egen skyld i at det er nødvendig å permittere, og det forutsettes at arbeidsgiveren ikke har mulighet til å tilrettelegge arbeidet slik at permittering kan unngås. Sesongvariasjoner anses i utgangspunktet som forutsigbare, og permitteringer på grunn av dette gir som hovedregel ikke rett til dagpenger. Eksempel på at det likevel har vært innvilget dagpenger under permitteringer i forbindelse med sesongmessige svingninger, er i forbindelse med uvanlig lange eller strenge kuldeperioder de to siste vintrene.

Tilsvarende vil permitteringer som skyldes endringer i rammebetingelsene som arbeidsgiver måtte regne med og kunne planlegge bemanningen etter, kunne gi avslag på søknad om dagpenger. Dagpengene er et substitutt for manglende lønn. Trygd er av subsidiær karakter i forhold til lønn. Det er rimelig å kreve at arbeidsgiver planlegger for endringer og ikke overvelter kostnader på folketrygden unødig. Dette er utgangspunktene for dagens lovbestemmelser. Men det skal gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle som kan gi det resultat at dagpenger tilstås.

Bakgrunnen for denne henvendelsen er at et anleggsgartnerfirma i Vestfold nylig har måttet permittere 10 av 30 ansatte, og det opplyses at permitteringen skyldes redusert ordretilgang. Det fremgår videre at Arbeids- og velferdsetaten mener de ikke kan utbetale dagpenger fordi arbeidstakere som blir permittert på grunn av sesongmessige variasjoner, ikke har rett til dagpenger. Jeg har ikke gått nærmere inn i de konkrete sakene, men er gjort kjent med at Arbeids- og velferdsetaten har vurdert sakene på nytt og har omgjort vedtakene fra avslag til innvilgelse.