Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:247 (2011-2012)
Innlevert: 11.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 21.11.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det kan nå se ut som om det svekkede forholdet mellom Norge og Kina ser ut til å vedvare betydelig lenger enn det som mange "eksperter" så for seg rett etter at det som må omtales som boikotten av det offisielle Norge trådte i kraft. Vi ser nå at mange norske bedrifter møter betydelig problemer på det kinesiske markedet, og da særlig innen fiskeeksport.
Kan statsråden redegjøre for hvilke strategier og tiltak regjeringen nå gjør for å kunne åpne opp igjen det kinesiske markedet for norsk eksport i større skala enn i dag?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen anser Kina som et viktig marked og det jobbes bredt med å normalisere de politiske og økonomiske forbindelsene med Kina. Til tross for utfordringene vi står overfor viser tall for norsk vareeksport til Kina en fortsatt positiv utvikling. I perioden januar til oktober i år eksporterte Norge varer til Kina til en verdi av nærmere 14 mrd kroner, en økning med rundt 3 mrd kroner i forhold til samme periode i fjor. Den norske ambassaden og Innovasjon Norge har en løpende dialog med norske bedrifter som opererer i Kina og bistår de bedriftene som ønsker det. Regjeringen vil også prioritere en fortsettelse av handelsavtaleforhandlingene med Kina når kinesisk side åpner for dette.

Eksporten til Kina av hvitfisk og makrell går som vanlig. Dette er arter som inngår som råstoff i kinesisk foredlingsindustri. For fersk laks er situasjonen annerledes. I desember 2010 innførte Kina nye og strengere kontrollrutiner for fersk laks fra Norge. De nye kontrollrutinene fører til store forsinkelser, og er den reelle årsaken til at eksporten av fersk laks til Kina er redusert med over 70 %. Norske myndigheter mener de nye kontrollrutinene for fersk laks er i strid med WTOs regler, og har flere ganger tatt dette opp med kinesiske myndigheter. Saken ble i juni i år også tatt opp i WTOs faste komité for sanitære og plantesanitære saker, SPS-komiteen, som er rett forum for denne type spørsmål, og fra norsk side fulgt opp i komiteens møte i oktober. Saken er ikke avsluttet.

Jeg er opptatt av at norske bedrifter skal ha gode og stabile konkurransevilkår i Kina og vil jobbe aktivt videre for å nå denne målsetningen.