Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:258 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Besvart: 22.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen reduserer kraftig i overføringen til Redningsselskapet i statsbudsjett for 2012. Dette får dramatiske konsekvenser for beredskapen langs kysten og Redningsselskapet må ta to båter ut av drift, bl.a. redningsskøyten som er stasjonert på Skjervøy.
Med den bakgrunn, vil statsråden være tilfreds med beredskapen til sjøs i Nord-Troms, og ser statsråden den verdi en operativ redningsskøyte utgjør i form av liv som blir berget og fartøy som blir berget fra forlis?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Redningsselskapet har en viktig rolle i den totale beredskapen langs kysten. Regjeringa har i Prop. 1 S (2011-2012) for Fiskeri- og kystdepartementet fremmet forslag om å bevilge 44,4 millioner kroner i tilskudd over Fiskeri- og kystdepartementet sitt budsjett til Redningsselskapet for 2012. Dette er en videreføring med prisjustering av bevilgningen for 2011.

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012 har Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet, i samarbeid med meg, varslet at partiene går inn for å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 10 millioner kroner. En slik økning vil innebære at tilskuddet til Redningsselskapet for 2012 vil bli 54,4 millioner kroner.

Som kompensasjon for bortfall av inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten i selskapet mottar Redningsselskapet 21,5 % av avsatt beløp fra overskuddet til Norsk Tipping. Hva dette vil utgjøre for 2011 er det per i dag for tidlig å si noe eksakt om. Ordningen videreføres også i 2012. Dette tilskuddet utgjorde for 2009 ca. 132 millioner kroner og for 2010 ca. 133 millioner kroner.

Det vises videre til at Redningsselskapet har inngått en samarbeidsavtale med Kystverket som kan gi muligheter for ytterligere oppdrag innen oljevern. Dette kommer i tillegg til at Kystverket kjøper lostransporttjenester av Redningsselskapet i enkelte regioner.

Ut i fra de midler Redningsselskapet har disponibelt gjennom en finansformue på ca. 700 millioner, samt selv skaffer gjennom egen inntektsbringende aktiviteter, og statlige tilskudd, må selskapet selv definere det antallet fartøy som kan benyttes langs kysten. For 2012-budsjettet er det statlige tilskuddet foreslått økt med ca. 25 %, fra 43,3 mill kroner i 2011 til 54,4 millioner i 2012.

Jeg vil også understreke at både Kystvakten og redningshelikoptertjenesten har viktige roller i den norske redningsberedskapen. Dette er ressurser som må ses i sammenheng med Redningsselskapets rolle i arbeidet med å ivareta sjøsikkerheten. Etter min oppfatning gir de ressurser som Redningsselskapet, Kystvakten og

redningshelikoptertjenesten samlet rår over en forsvarlig beredskap langs kysten, herunder i Nord-Troms.