Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:260 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ordningen med såkalt "Staff assessment" for sivilt ansatte i FN virker slik at den ansatte blir trukket om lag 30 % av sin lønn som sendes landet vedkommende er statsborger av uten at man opparbeider seg noen rettigheter i landet.
Mener utenriksministeren at dette er en tilfredsstillende ordning for FN-ansatte eller vil han eventuelt ta grep som medfører at de ansatte også opparbeider seg rettigheter i landet de betaler til?

Begrunnelse

Etter hva vi er kjent med så blir norske borgere som arbeider sivilt for FN trukket ca. 30 % av sin lønn i "Staff assessment". Vi har fått opplyst at beløpet helt eller delvis blir overført til Norge. Det fremgår at dette er en generell ordning som gjelder sivilt ansatte i FN og pengene tilføres det landet vedkommende er statsborger av uavhengig av om vedkommende er bosatt der, har eiendom i landet eller har trygderettigheter der.
En person som etter å ha vært med i det norske styrkebidraget til UNPROFOR i et år, ble tilbudt sivil jobb for FN. Han kontaktet Folkeregisteret i Norge for å få vite hvilke muligheter han hadde. Han fikk beskjed om at han ikke kunne være registrert som bosatt i Norge uten at skulle tilbringe minst 180 dager årlig i landet. Siden dette ikke var forenlig med jobben, bosatte han seg i Portugal med sin familie. Han flyttet fra Norge i 1994. Han søkte om å få flytte tilbake i 2006, men fikk avslag da han ikke hadde mulighet til å oppholde seg i Norge i 180 dager årlig. Situasjonen ville ha vært annerledes dersom vedkommende hadde jobbet for UD, Forsvaret eller annen statlig institusjon. Vedkommende fikk også beskjed fra NAV at han ikke har noen rettigheter i Norge, til tross for at han blir trukket 30 % av lønnen i såkalt "Staff assessment", som sendes til Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ifølge FNs International Civil Service Commission, er såkalt “staff assessment” ikke å anse som beskatning av eller trekk i lønnen.

Ordningen har kommet i stand på bakgrunn av at amerikanske FN-ansatte må betale skatt til USA basert på sine lønninger fra FN i motsetning til ansatte fra alle andre nasjoner. Skattebeløpet får de refundert av FN, og USA betaler igjen dette beløpet til FN som en del av sitt pliktige bidrag til kjernebudsjettet. Det er denne utgiften som er klassifisert som ”staff assessment”.

Det er bare USA som krever nasjonal skatt av FN-ansatte og dermed betaler ”staff asssessment”-utgifter som en del av sitt kjernebidrag til FN. For alle andre land innebærer ordingen at ”staff assessment”-delen av lønnsutgiftene til f.eks. norske ansatte, vil fremstå som en rabatt i det utliknede kjernebidraget til organisasjonen.

På bakgrunn av denne ordningen, kan det fremstå som om bruttolønn i FN er kunstig høy samt at det utliknes en slags skatt i form av staff assessment, slik det påpekes i spørsmålet. ”Staff assessment” må imidlertid kun forstås som en budsjett-teknisk løsning for å imøtekomme det faktum at ett land innkrever skatt fra sine FN-ansatte.

Det kan legges til at denne ordingen kun gjelder for faste stillinger i FN, som telles som ”national posts” og at nivået for ”staff assessment” avhenger av lønnsnivået, samt at FN-ansatte selv dekker utgifter til helseforsikring (med noe rabatt) og innskudd i FNs pensjonsfond.

Dette betyr derfor at norske borgere som jobber sivilt for FN ikke trekkes i skatt som overføres til Norge. Koblingen mellom ”staff assessment” og de rettighetene borgere har, eller opparbeider seg under sivil FN-tjeneste, blir følgelig heller ikke relevant.

Ordningen med ”staff assessment” er vedtatt med konsensus i FN, og jeg anser det som mest hensiktsmessig at norske internasjonale tjenestemenn fortsetter å være en del av denne ordningen.