Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:262 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har nå i lang tid jobbet med en samlet kapasitetsplan for bl.a. fengslene. Haugesundregionen har i lang tid spilt inn et behov for et nytt fengsel med høyt sikkerhetsnivå som kan erstatte Haugesund fengsel sine 18 plasser. Det er utarbeidet planer for et nytt fengsel med plass til ca 80 fanger og alle kommuner i regionen støtter arbeidet.
Vil statsråden reise på besøksrunde i Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og se på behovet for nytt fengsel og flere politistillinger?

Begrunnelse

Haugesundregionen har ca 170.000 innbyggere (basert på Helse Fonna-inndelingen), men kun 18 soningsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Haugesund fengsel har en beliggenhet, størrelse og tomt som gjør at det ikke tilfredsstiller godt nok moderne krav til fengselsdrift for å få stordriftsfordeler for både innsatte og ansatte.
Regionen har svært få soningsplasser og prekær mangel på varetektsplasser. Dette medfører også at en uforholdsmessig høy andel av politifolks arbeidstid blir brukt til å kjøre og bevokte fanger mellom rettssaler, andre fengsler og avhør.
Dessuten fører manglende regional soningskapasitet til at avstanden til soningssted blir for lang i forhold til målet om å tilbakeføre domfelte til samfunnet etter endt soning.
Statsråden kjenner helt sikkert til problemstillingen på generelt basis, men jeg vil svært sterkt anbefale statsråden å ta en reise i hele politidistriktet og se og høre om aktuelle saker som både gjelder behovet for nytt fengsel, en bedre tildelingsmodell for politistillinger og se hvorfor man ønsker at Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt skal opprettholdes i tråd med høringsuttalelser knyttet til Politidirektoratets anbefalinger til ny distriktsstruktur i politi- og lensmannsetaten.
Regionen har også utarbeidet en mulighetsstudie som har tatt utgangspunkt i nasjonale prognoser for behov for fengselsplasser og regionalt omfang av kriminalitet. Når man også vet om stor satsning på politiet fremover og effekten av en ny straffelov, så må man forvente at flere kriminelle blir tatt i fremtiden og at mange av dem vil sone lengre dommer enn i dag.
Den logiske konsekvensen av dette er at behovet for fengselsplasser vil øke. Haugesundregionen peker seg naturlig ut som et område med stor underdekning i dag, som vil kunne bli enda større i fremtiden, ettersom regionen er i vekst.
Dagens fengsel i Haugesund har svært klare begrensninger og mulighetsstudien tar til orde for et nytt fengsel i Haugesundregionen med 60 plasser på høyt sikkerhetsnivå og 20 plasser på lavere nivå, totalt 80 plasser.
Det har i en viss tid vært forventninger til at den nye kapasitetsplanen for kriminalomsorg skulle offentliggjøres. Det kom ingen avklaring i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.
Jeg mener det er av svært stor betydning at statsråden engasjerer seg personlig i denne saken fordi det er en svært stor underdekning på soningsplasser i regionen, store mangler med dagens fengsel og det er stor lokal enighet om behovet.
Jeg er sikker på at statsråden vil bli godt mottatt og få verdifull innsikt i mange saker som nå kommer på hennes bord, i en region som ønsker å bli godt kjent med statsråden.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet er godt kjent med utfordringene i Haugalandet/Sunnhordaland. Departementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.

I planen skal det vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring.

Strukturen i Kriminalomsorgen region sørvest, herunder Haugesund fengsel, vil bli vurdert i forbindelse med planen. I tilknytning til dette arbeidet vil KSF se på de innspill som er kommet i rapporten fra Haugalandrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Jeg vil komme tilbake til planen på egnet måte.

Jeg vil vurdere flere besøk rundt i landet, herunder til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.