Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:265 (2011-2012)
Innlevert: 15.11.2011
Sendt: 16.11.2011
Besvart: 28.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I Aftenposten fremkommer det at Toll- og avgiftsdirektoratet definerer drivstoff basert på flytende naturgass (LNG) som mineraloljebasert slik at drivstoffet må betale vegbruksavgift. Dette er i strid med politiske føringer som både Arbeiderpartiet og Høyre har hatt for å kunne ta i bruk gass i industrielle prosesser og i hverdagen som drivstoff og oppvarmingskilde som alternativ til oljebruk.
Vil statsråden be TAD om å endre tolkningspraksis straks slik at de avventer regjeringens samlede gjennomgang av virkemidler?

Begrunnelse

Høyre har gjennom mange år jobbet for at vi i Norge skal bruke gass også som en del av løsningen på klimaproblemene. Det er ironisk at vi eksporterer rågass til kontinentet for foredling og økt verdiskaping, mens vi ikke skal bruke samme metoder i Norge, når utslippet blir helt likt og i svært mange tilfeller bedre enn alternativene.
Høyre har derfor jobbet i mange år for å legge forholdene til rette for en naturgassbasert næring i fastlands-Norge.
Jeg synes det er underlig at TAD velger å se bort fra faglige tester fra Kjemilaboratoriet i Bergen og i stedet støtter seg til et nettbasert leksikon, særlig når dette bryter med gjeldende politikk.
Jeg regner med at finansministeren rydder opp i denne saken straks ettersom statsbudsjettet også for 2012 viser til at det ikke er planer om å innføre vegbruksavgift for naturgass som drivstoff.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Saken som stortingsrepresentant Kambe tar opp, og som har vært kommentert i blant annet Aftenposten, gjelder såkalt GTL-diesel. Saken har kommet opp i kjølvannet av at en privat aktør startet import og salg av slik diesel uten å innbrette vegbruksavgift på drivstoff. Avgiftsmyndighetene har lagt til grunn at produktet er avgiftspliktig. Den forvaltningsmessige siden av saken er nå ferdigbehandlet, og tvisten om gyldigheten av Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak er brakt inn for domstolene. Jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere denne saken ytterligere. Jeg vil i stedet gi en generell redegjørelse for den problemstilling saken gjelder.

I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiften på drivstoff til hensikt å stille brukeren ovenfor overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører i form

av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. Utslipp av CO2 prises gjennom CO2-avgiften. At en drivstofftype har noe lavere verdier når det gjelder lokale utslipp, kan ikke i seg selv begrunne at denne drivstofftypen skal fritas for vegbruksavgift.

I budsjettet for 2012 har Regjeringen varslet at den ønsker å bidra til større forutsigbarhet om fremtidige avgifter, og at Regjeringen derfor ønsker en omlegging til en mer generell veibruksavgift.

GTL-diesel fremstilles gjennom en prosess som kalles gas-to-liquid (GTL). Prosessen består av at naturgassen omdannes til syntesegass, og som deretter omdannes til ulike flytende produkt, herunder syntetisk diesel (GTL-diesel). Shell er største produsent av GTL-diesel på verdensbasis, med produksjon i flere land. Shell omsetter ikke ren GTL-diesel i Norge, men benytter GTL-diesel som innblanding i sin Shell V-power diesel som er i ordinært salg. Etter det jeg har fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet innberetter Shell veibruksavgift for denne dieselen på vanlig måte. Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser for øvrig at det i Sverige må svares drivstoffavgift på GTL-diesel på linje med ordinær diesel.

Om et produkt er avgiftpliktig eller ikke, avgjøres på av hvordan produktet fremstår på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår. At et produkt er fremstilt av råvarer som ikke er avgiftspliktige, betyr ikke at også sluttproduktet er det. Toll- og avgiftsdirektoratet har i sine vedtak slått fast at GTL-diesel ikke kan anses som flytende naturgass, men er å regne som en mineralolje som omfattes av regelverket for veibruksavgiften.