Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:267 (2011-2012)
Innlevert: 16.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å ta igjen det store etterslepet på veiene i fylkene våre, og hva har ministeren tenkt å gjøre for å få oppgradert veiene til normalveistandard?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er fylkeskommunenes ansvar å prioritere midler til vedlikehold av fylkesvegnettet innenfor fylkeskommunenes frie inntekter.

I forbindelse med forvaltningsreformen som ble iverksatt fra 01.01.2010 la Stortinget til grunn at fylkeskommunene skulle overta vegnettet vederlagsfritt, med den standard det hadde på overtakelsestidspunktet, og med tilhørende rettigheter og forpliktelser. Samtidig understreket Stortinget viktigheten av en god standard på det fylkes- kommunale vegnettet, et akseptabelt nivå på veginvesteringene og en fullgod trafikk- sikkerhetspolitikk i alle fylkeskommuner. For å nå disse målene er det aktuelt å gi enkelte nasjonale føringer. Omfang og innhold må bl.a. vurderes ut fra trafikantenes og næringslivets behov. Samtidig må det tas hensyn til fylkeskommunenes handlefrihet.

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 utarbeider Statens vegvesen en kort oversikt over tilstand og utfordringer på fylkesvegnettet der det vurderes framtidig behov for drift og vedlikehold.

Det pågår også et større arbeid for å analysere etterslepet, eller forfallet, i riksvegnettet, og hva det vil kreve å ta igjen dette etterslepet. Tilsvarende analyser gjøres for fylkesvegnettet når det gjelder tunneler og bruer.

Materialet vil inngå som grunnlag for etatenes planforslag som skal være ferdig i februar 2012.