Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:270 (2011-2012)
Innlevert: 16.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Besvart: 25.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stikk i strid med hva beregningene hittil har vist vil CO2-utslipp fra veitrafikk og annen norsk transport synke i tiårene som kommer. Norske beregninger tar ikke hensyn til teknologisk fremgang og krav til transportsektoren hevder et dansk energibyrå. Påstandene bekreftes langt på vei av det norske Klif. Fallet i CO2-utslipp vil skje på tross av fortsatt vekst i bilbruk og annen transport.
Vil statsråden få gjennomført nye utslippsberegninger for transportsektoren slik at ikke tiltak baseres på feilaktige fakta?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det danske konsulentselskapet har utarbeidet rapporten Scenarier for transprotsektorens energiforbrug i Norge – Med fokus på vejtransporten på oppdrag fra Norsk petroleumsinstitutt. Rapporten innholder ulike scenarioer for energiforbruk og CO2-utslipp. Alle scenarioene (også referansescenariet) legger til grunn at nye tiltak, som ikke er vedtatt virkemiddelbruk i dag, innføres i framtiden for å nå ulike målsettinger. I tråd med internasjonale rapporteringsstandarder bygger utslippsframskrivinger kun på vedtatt virkemiddelbruk. Framskrivingene presentert i rapporten kan derfor ikke direkte sammenliknes med norske framskrivninger, som bygger på andre forutsetninger. Den danske rapporten peker dermed ikke på feil som medfører behov for korrigerte framskrivinger.

De norske framskrivingene av utslipp til luft, som omtales i nasjonalbudsjettene, er utarbeidet ved hjelp av modeller. Til grunn for framskrivingene ligger det en generell teknologiforbedring i alle sektorer. I transportsektoren er det lagt til grunn en viss teknologisk framgang som reduserer drivstofforbruket i forhold til det utførte transportarbeidet, og framskrivingene innebærer noe lavere vekst i utslippene fra transportsektoren framover enn den gjennomsnittlig årlige veksten i perioden 1990-2007. I den danske utredningen anslås utslippene vil falle med rundt 0,5 prosentpoeng i året fram til 2020. Dette er klart brudd med den historiske utviklingen som viser at utslippene har økt med i overkant av 1 pst. årlig i gjennomsnitt siden 1990.

Oppdaterte framskrivinger av klimagassutslipp ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2011. I framskrivingene er utslippene fra transport i 2020 nedjustert med 2,5 millioner tonn sammenliknet med referansebanen i Nasjonalbudsjettet 2007/klimameldingen. Nye tiltak som har bidratt til å redusere utslippene fra transport er bl.a. styrking av CO2-komponenten i engangsavgiften fra 2009 og utover, omsetningskrav for biodrivstoff på 3,5 pst., samt innføring av strengere CO2-krav til nye biler i EU. I tillegg er satsingen på kollektivtransport betydelig trappet opp.