Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:271 (2011-2012)
Innlevert: 16.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Seilingsled til Bergen indre havn uten høydebegrensning er viktig. Askøybroen medfører høydebegrensning for store skip - spesielt cruiseskip som er viktig både for Bergensregionen og for Norge som cruisedestinasjon. Målet om ny seilingsled uten høydebegrensning kom da vedtak om bygging av Askøybroen ble gjort, men prosjektet er ennå ikke påbegynt. Men prosjektet er utredet og kalkulert.
Kan statsråden oppgi status for prosjektet mht. nødvendig arealplanavklaring, prosjektets utredningsstatus, økonomi og prioritering?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Da hovedplanen for Askøybroen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1986 var det med en løsning om brohøyde på 62 meter og en alternativ seilingsled over Herdlaflaket og gjennom Det Naue. Fiskeri- og kystdepartementet godkjente brohøyden i henhold til hovedplanen i 1990.

I St.prp. nr. 1 (1994-95) fra Samferdselsdepartementet foreslås det å ikke foreta utgraving av seilingsleden over Herdlaflaket på bakgrunn av verneinteresser. Stortinget hadde ikke merknader til dette.

På flere hold i Bergen og omegn er man opptatt av at brohøyden kan være en mulig begrensende faktor for anløp av de største cruiseskipene. Næringsstyret i Bergen og Bergen og Omland Havnevesen initierte derfor et forprosjekt for utredning av alternativ seilingsled via Skjelangersundet. På bakgrunn av denne utredningen besluttet Fiskeri- og kystdepartementet i 2002 at det skulle utarbeides et mer omfattende forprosjekt. Oppdraget ble gitt til Kystverket, som i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen og Omland Havnevesen utarbeidet et forprosjekt. Kostnadene ved tiltaket ble beregnet til rundt 180 millioner kroner.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet ble det opplyst at Kystverket ville vurdere prosjektet alternativ farled til Bergen havn opp mot andre prosjekter i forbindelse med utarbeidelse av Kystverkets handlingsprogram for oppfølging av Nasjonal Transportplan 2006-2015. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Fiskeri- og kystdepartementet står det at Kystverket har vurdert dette prosjektet opp mot andre prosjekter, og at det ut fra en totalvurdering ikke var grunnlag for å prioritere utdyping av innseilingen til Bergen havn på dette tidspunkt, da det var andre prosjekter som burde ha høyere prioritet. Det ble imidlertid fremholdt at prosjektet må vurderes i tråd med trafikkutviklingen og størrelsen på de skip som kan være aktuelle for anløp i Bergen havn.

Prosjektet ble ikke tatt med i St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019, og er derfor heller ikke tatt med i Kystverkets handlingsprogram 2010-2019.

Det er varslet at Nasjonal transportplan 2014-2023 legges frem for Stortinget våren 2013. Det er derfor for tidlig nå å ta stilling til hvilke farledsprosjekter det vil være aktuelt å legge inn i planen.