Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:272 (2011-2012)
Innlevert: 17.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Avisa Nordland har den 17.11.11 en sak om en kvinnelig soldat som ble tvunget til å bade naken sammen med et stort antall mannlige medsoldater. Dette skjedde på tross av at hun ga klar beskjed om at hun ikke ønsket dette samt at hun foreslo å gjøre det med et minimum av klær. Saken er blitt anmeldt og henlagt av politiet.
Mitt spørsmål er om statsråden mener at dette er en ok måte å behandle kvinnelige soldater på, og i så fall om statsråden mener at dette vil fremme mer interesse for Forsvaret, eller kan det motsatte skje?

Begrunnelse

Stortinget og FD har hatt en ambisjon om å få flere kvinner i Forsvaret. Det har vært gjort fremstøt på ulike måter men så langt har det ikke vært en stor suksess. Saken som avisa Nordland i dag presenterer vil sannsynligvis understreke at Forsvaret ikke tar like godt vare på alle sine soldater. Jeg har stor sans for at man skal få teste sine grenser og at det skal stilles like krav ovenfor begge kjønn, men det kan da ikke være noe mål å gjennomføre tiltak der noen føler seg tråkket på og ydmyket. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar på dette spørsmålet og håper på en bredde i svaret.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. november 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om en militærøvelse i høst, der en kvinnelig soldat ble tvunget til å bade naken foran et stort antall mannlige medsoldater.

Dette er en sak jeg tar på stort alvor. Jeg tar sterk avstand fra måten denne kvinnelige soldaten ble behandlet på, og har selv hatt en samtale med henne for å vise min støtte, og for å motivere henne for å fortsette i Forsvaret. Hun er en ressursperson vi ønsker å beholde.

Øvelser er del av den erfaringsbaserte læringen i Forsvaret. På øvelser utprøves særskilte utfordringer. I dette tilfellet er toleransen for kaldt vann og vær, i møte med kravet til god felthygiene, testet. Det kan ha en god nytteeffekt. Imidlertid er gjennomføringen kritikkverdig. Det å ydmyke en kvinnelig soldat på denne måten er respektløst og moralsk forkastelig. Det er fullt mulig å gjennomføre kjønnsdelt bading. Handlingen vitner om manglende etisk og kjønnssensitiv kompetanse, og virket også støtende på menn som var til stede. Læringseffekten er uheldig og utilsiktet, nemlig at det kan synes akseptabelt i noen miljøer å ydmyke kvinner, og i tillegg avfeie vernepliktige uansett gyldig innvending mot å utføre en handling. Dette mener man ikke i Forsvaret.

Forsvaret har på ingen måte råd til å se bort fra skikkede og motiverte kvinner. Det arbeides derfor helhetlig og målrettet for å rekruttere flere kvinner og skape mer mangfold. Noen tiltak som kan nevnes er at kvinner oppsøkes aktivt i forbindelse med sesjon, og at de får tilbud om å forberede seg før opptak til befalsutdanning. Personlig utrusting er langt bedre tilpasset kvinner. Det forskes på hva som motiverer kvinner og menn for tjeneste i Forsvaret. Videre forskes det på forekomsten av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, og på organisasjonskulturen i Forsvaret. Det gjøres godt arbeid innen holdninger, etikk og ledelse (HEL) i avdelingene. I lys av dette er episoden som her fremheves svært uheldig. Den undergraver arbeidet og kan skremme bort både kvinner og menn som reagerer på det som har skjedd.

Nettopp derfor er det viktig og gledelig at Forsvaret selv så klart tar avstand fra handlingen, og ønsker å følge den opp. I avdelingen der hendelsen fant sted, Luftving 132, er det utarbeidet en lokal HEL-handlingsplan der konkrete, relaterte temaer vil bli fortløpende diskutert i tiden fremover. Jeg forventer at hele Forsvaret lar seg inspirere til å gjøre det samme. Forsvarets reviderte verdigrunnlag, som blant annet vektlegger mangfold og menneskeverd, og de lokale handlingsplanene innen HEL, er gode verktøy for læring og utvikling. Dette er et arbeid jeg vil følge opp.