Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:293 (2011-2012)
Innlevert: 21.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 28.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er et klart mål å flytte transport av gods fra veg til sjø. For å få til dette er det viktig at det er gode tilførselsveier til og fra havnene. I NTP er det pekt på ca. 30 viktige stamnetthavner. Vi er kjent med at flere av disse har utfordringer i forhold til standarden på tilførselsveiene.
Kan statsråden fremlegge en komplett oversikt over tilstanden på disse veiene, hvem som er eier av veiene, hvilke planer som foreligger i forhold til utbedringer, og når disse planene er tenkt realisert?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at regjeringen har som ambisjon at størst mulig del av veksten i de lange godstransportene skal skje på sjø eller bane. I retningslinjene for transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023 er etatene derfor bedt om å vurdere og foreslå tiltak som kan bidra til en overgang fra veg til sjø og bane. Transportetatene og Avinor vil presentere sitt grunnlag for Nasjonal transportplan 2014-2023 den 29. februar 2012. Dette vil være et viktig innspill til utarbeidelsen av stortings- meldingen om Nasjonal transportplan. Der vil det bli presentert forslag til og tiltak for å få mer gods på sjø og bane, inklusive eventuelle forslag til utbedring av tilførselsveger til de viktigste havnene.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 definerte regjeringen 31 stamnetthavner, hvorav 25 intermodale knutepunktshavner med behov for god landverts tilknytting. Regjeringen gikk inn for at disse havnene skulle gis riksvegtilknytting. Dette ble oppfylt ved gjennomføringen av forvaltningsreformen 1. januar 2010. Det er altså staten som er eier av tilførselsvegene til stamnetthavnene. Det er ikke mulig for meg å nå legge fram en komplett oversikt over tilstanden på disse vegene. I trinn 1 av arbeidet med Nasjonal transportplan gjorde imidlertid transportetatene og Avinor en gjennomgang av blant annet standarden på tilførselsvegene til de viktigste havnene. Denne gjennomgangen er presentert i en grunnlagsrapport til etatenes NTP-arbeid i utredningsfasen; Effektive knutepunkter – godstransport.

I rapporten sies det at rundt de fem byene med utpekte havner i henhold til havne- og farvannsloven er det noe redusert framkommelighet grunnet kødannelser i rush- periodene. I Oslo kan det være fremkommelighetsproblemer også i andre deler av døgnet. Noen få terminaler har flaskehalser mellom hovedveg og hovedport for terminalen. For de fleste knutepunktene er problemene på veg bare i noen grad knyttet til selve fremkommeligheten for tunge kjøretøyer. Det er flere steder utfordringer knyttet til lokalmiljø, som vogntog i sentrumsgater, og konflikter med gående og syklende. Når det gjelder øvrige stamnetthavner er det ved enkelte havner behov for tiltak i tilførselsvegene. Rapporten om godsknutepunkter er offentlig og finnes tilgjengelig på transportetatenes NTP-side www.ntp.dep.no.

I Statens vegvesens riksvegutredninger som ble presentert i april 2011 er det også gitt en oppsummering av de viktigste behovene for utbedring av riksvegtilknytningene til de viktigste stamnetthavnene og intermodale jernbaneterminaler.