Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:285 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 29.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden bidra til at flere omstillingssøknader får gjennomslag, og på den måten bidra til at rovdyrtap blir minimalisert, slik en forutsatte i rovdyrforliket?

Begrunnelse

I forbindelse med rovdyrforliket sommeren 2011 ble det inngått forlik med forventning om at rovdyrpresset skulle minimaliseres gjennom ulike tiltak som bedra tilskudd til omstilingstiltak m.v.
Likevel registrerer en at spesielt søknader til omstillingstiltak ikke når frem og derved oppnår en ikke at nødvendige tiltak for å redusere rovdyrtapene blir etablert.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Omstilling er et av flere viktige punkter i rovviltforliket som ble vedtatt i Stortinget våren 2011. Omstilling er et område hvor det tidligere har eksistert en egen tilskuddsordning, og det ble gjennomført relativt omfattende omstilling av sauebruk i enkelte særlig tapsutsatte områder. De senere år har det ikke blitt satt av egne midler særskilt til omstilling, men det har vært muligheter for å søke om støtte fra rovviltnemndenes midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak samt at det kan bevilges Bygdeutviklingsmidler over jordbruksavtalen.

En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet leverte våren 2011 en rapport med forslag til retningslinjer/standarder for behandling av søknader om omstilling av driften på grunn av rovvilt. Bakgrunnen for dette arbeidet var blant annet at det eksisterte en forskjellsbehandling av søknader om omstilling, både fra sak til sak og mellom ulike deler av landet. Rapporten bekrefter at det har vært forskjeller mellom regioner både i tilskuddsnivå og andre betingelser knyttet til omstillingstilskuddet. Likebehandling er derfor grunnleggende i den jobben som nå skal gjøres videre, og Landbruks- og matministeren og jeg vil i samarbeid følge opp rapporten.

Jeg ønsker at prosessen med oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen, som har vurdert ulike spørsmål knyttet til omstilling, nå sluttføres før jeg vurderer andre tiltak. Ansvaret for å prioritere bruken av midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak er for øvrig regionalisert til rovviltnemndene, og de har også gode forutsetninger for å vurdere og finne gode løsninger i dialog med kommuner, lokalsamfunn og enkeltbrukere.