Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:287 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at nye samhandlingsprosjekter innenfor bildediagnostikk mellom Oslo-sykehusene ikke får samme skjebne som prosjektet ”Klinisk arbeidsflate”?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at de regionale helseforetakene har egne IKT enheter som driver hvert sitt prosjekt. I Helse Sør Øst (HSØ) er det mellom 700 og 800 IKT-ansatte. Sykehusene kan med andre ord ikke velge å kjøpe tjenester eksternt til markedets beste pris og kompetanse, men er nødt til å forholde seg til egen IT-enhet.
Vi har gjennom media flere ganger blitt kjent med at de fusjonerte Oslo-sykehusene ikke har noe system for å dele bilder etter at IKT-prosjektet «Klinisk arbeidsflate» ble stanset i mai. «Klinisk arbeidsflate» skulle stått ferdig 1. juni 2010, og formålet var at de fusjonerte sykehusene kunne kommunisere på tvers av mange ulike IKT-systemer. Sykehuset har kostnadsført et tap på 125 millioner kroner på prosjektet. I et intervju med adm.dir. i HSØ Bente Mikkelsen i Dagens Næringsliv signaliserer hun at IKT-løsninger er avgjørende for om man skal greie å realisere samhandlingsreformen. Grunnen til at prosjektet ble stanset var at det ble komplisert, og strakk seg ut i tid. Det er få signaler som går i retning av at leverandøren ikke har gjort jobben sin.
Undertegnede er kjent med at det eksisterer tekniske samhandlingsløsninger innenfor røntgen.
Disse er i drift bl.a. i Helse Nord og hos de største private aktørene i Norge. Det er altså ikke slik at det ikke finnes velutprøvde IKT-løsninger.
Overfor Dagens Medisin sier statsråden at situasjonen i OUS er veldig krevende og hun at ”dette må det gjøres noe med”.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Styret ved Oslo universitetssykehus HF avsluttet som kjent prosjektet ”Klinisk arbeidsflate” 28. april 2011 etter å ha vurdert at det ikke lenger var mulig å hente ut de gevinstene som var forutsatt da prosjektet ble igangsatt. Oslo universitetssykehus HF arbeider med å finne andre måter å slå sammen de kliniske systemene. I mellomtiden er det etablert midlertidige løsninger som gir klinikere tilgang til pasientinformasjon uavhengig av hvor de sitter, men disse er mindre brukervennlige.

Helse Sør-Øst RHF legger generelt vekt på gjenbruk og erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter, for å sikre læring og økt kompetanse og forståelse for de utfordringer store IKT-prosjekter medfører. Når det gjelder IKT-systemer for behandling av bildeinformasjon i sykehus, har Helse Sør-Øst RHF nå en anskaffelsesprosess på gang. Denne anskaffelsesprosessen har som mål å få til en permanent løsning som dekker behovene for alle sykehus i regionen.

Jeg har forstått at det også foregår et parallelt arbeid for å løse utfordringene med håndtering av radiologiske bilder på kort sikt i Oslo universitetssykehus HF. Blant annet skjer det en konsolidering av eksisterende løsninger ved Aker og Ullevål. Med dette reduserer en antall løsninger fra fire til tre i helseforetaket. Samtidig fører det til at radiologiske bilder som er tatt både ved Aker og Ullevål er tilgjengelig for helsepersonell på begge sykehus.

Det arbeides også med å etablere et felles klinisk bildelager i Oslo universitetssykehus HF. Dette for å gi helsepersonell ved alle sykehus lesetilgang til radiologiske bilder uavhengig av hvilke av de tre gjenværende systemer de er lagret i.