Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:289 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Miljøverndepartementet har flere ganger påpekt at de store kostnadene i forbindelse med oppryddingstiltak i forurensede sedimenter i sjøbunn i blant annet fjorder og havner vil komme fra 2011 og utover. Bevilgningene over denne posten er likevel blitt kuttet betydelig i budsjettet for 2011 og 2012.
Hvorfor har regjeringen kuttet kraftig i bevilgningene til oppryddingstiltak i 2011 og 2012 når den samtidig har varslet at det nettopp er fra 2011 og utover at opprydningen skal intensiveres?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 15 (2008-2009) "Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet" foreslo regjeringen en betydelig reduksjon i kap. 1441, post 39 Opprydningstiltak. Reduksjonen på 70 millioner kroner utgjorde nesten to tredjedeler av den opprinnelige bevilgningen over denne posten dette året. Begrunnelsen for reduksjonen var at det måtte gjennomføres grundige prosjektundersøkelser, inkludert gode kostnadsberegninger, før det var forsvarlig å fatte vedtak om tiltak. Det ble vist til at for mange av tiltaksplanene vil man først i 2010/2011 ha kommet langt nok til at større opprydningstiltak kan settes i gang, og de største kostnadene vil først komme i perioden fra 2011 og utover. tiltak i forurenset sjøbunn vil, når prosessen kommer så langt, være svært dyre.
I Prop 1S (2009-2010) om statsbudsjettet for 2010 for Miljøverndepartementet ble det også vist til at for mange av tiltaksplanene vil man først i 2010/2011 ha kommet langt nok til at det er faglig forsvarlig å sette i gang med større opprydningstiltak, og de største kostnadene vil først komme i perioden fra 2011 og utover.
Til tross for dette har regjeringen valgt å legge frem et budsjett for 2012 som medfører en kraftig reduksjon i bevilgningene til opprydningstiltak.
Fra 2010 til 2012 er bevilgningene redusert fra 110 millioner kroner til 63 millioner kroner. Dette står i sterk kontrast til departementets egen opptrappingsplan som ble meddelt Stortinget i 2008-2009 og 2009-2010.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn er høyt prioritert, og det er bl.a. utarbeidet to handlingsplaner på området. Utgangspunktet for finansiering av opprydding i forurenset grunn og sjøbunn er prinsippet om at forurenser betaler. I tilfeller hvor det ikke finnes en ansvarlig eller det vil være urimelig å pålegge denne å dekke kostnadene fullt ut, bidrar staten imidlertid med penger.

Arbeidet med å rydde opp i forurenset jord eller sjøbunn har vist seg å være både svært komplisert og tidkrevende, og det har vært vanskelig å forutsi behovet for bevilgninger fra år til år.

De foreslåtte bevilgningene i statsbudsjettet for 2012 er på 64,7 mill. kroner og bidrar til at arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn kan fortsette. Prosjekter hvor lokale myndigheter og næringsliv gjør sin del av jobben og bidrar til framgang i arbeidet, vil bli prioritert.

Utover bevilgningen på post 39 kan Miljøverndepartementet i 2012 inngå forpliktelser til å kjøpe inn materiell og gi tilsagn om tilskudd. Rammen for dette tillegget er 25 mill. kroner.

Omfattende opprydding av forurenset sjøbunn er allerede gjennomført i Kristiansand, Oslo, Stamsund og ved Killingdal gruver i Trondheim. I Tromsø er opprydding godt i gang og vil bli avsluttet i 2011. I perioden 2012/2013 er det ventet oppstart av tiltak i Harstad, Trondheim (havneområdene) og Sandefjord.

Jeg understreker at handlingsplanene følges opp i tråd med den høye prioriteringen regjeringen gir opprydding i forurenset sjøbunn.