Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:290 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 28.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til gårsdagens interpellasjonsdebatt i Stortinget om norsk konkurransekraft. I mitt innlegg utfordret jeg statsråden på om han ønsker og har ambisjoner om at Norge skal bli best i verden på konkurranseevne. Statsråden virket lite ambisiøs ettersom han svarte "jeg tror det blir vanskelig å konkurrere med Singapore og Hong Kong".
Ønsker regjeringen at Norge skal klatre oppover på de kåringene og rapportene jeg henviste til, og hva vil statsråden konkret gjøre for at Norge klatre oppover?

Begrunnelse

I Verdensbankens årlige kåring "Doing Business" havner Norge på en 6.plass. Men det som gjør at Norge ikke når lengre opp er bl.a. at vi er på en 41.plass mht "Starting a Business" og 48.plass på "Getting Credit", og 60.plass når det gjelder byggetillatelser og lign.
I The Heritage Foundation og The Wall Street Journal sin årlige indeks som går på økonomisk frihet (som også tar for seg handelsbetingelser, eiendomsrett, osv.), når ikke Norge lengre opp enn en 30.plass.
World Economic Forum har en årlig global måling om konkurransekraft, der Norge innehar en 16.plass.
Videre viser andre målinger at Norge gjør det dårlig på handel med verdens fattigste land (dårligst av alle), dårlig på forskning, dårlig på veiinvesteringer, dårlig på skole (både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning) i forhold til hva vi betaler, dårlig på effektivitet innen sykehussektoren (høy administrasjon/ byråkrati), frafall i den videregående skolen (26.plass av 33 land i Europa).
Videre så kommer vi ikke utenom det faktum at flere selskaper, og selv statlige eide selskaper "flagger utenlands" for å spare skatt.
Det kunne i den sammenheng være interessant å vite om statsråden vil gjøre noe for å tiltrekke seg utenlandske selskaper (for å etablere hovedkontor i Norge eller investere i norske selskaper), i stedet for vi ser at norske selskaper (og personer) rømmer Norge for å spare skatt. Hvis statsråden ønsker mer utenlandske investeringer i Norge.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er både nyttig og nødvendig å sammenlikne seg med andre land når man skal utforme politikk. Vi kan alltid lære av hva andre land gjør eller ikke gjør på ulike områder. OECD er en viktig kilde for oss i denne sammenhengen. Det finnes etter hvert også mange andre som publiserer rangeringer av land etter ulike indikatorer. Slike rangeringer er nyttige. Undersøkelser viser samtidig at de må tolkes med forsiktighet.

Målet for Regjeringens politikk er å skape et godt samfunn for de som lever i dag og for de som kommer etter oss. Da må vi legge til rette både for verdiskaping og rettferdig fordeling.

Ser vi på de siste 20 årene, har vi hatt en vekst i verdiskapingen i Fastlands-Norge som har vært høyere enn veksten i USA og klart over veksten i euroområdet. BNP per innbygger er høy og fordelingen i samfunnet er blant de jevneste i verden. Våre erfaringer viser at det ikke er noen motsetning mellom høy verdiskaping og jevn inntektsfordeling. Tvert imot kan jevn fordeling trolig bidra til å skape en produktiv og omstillingsdyktig økonomi.

Det er viktig at vi bygger på de sterke sidene i norsk økonomi og i norske bedrifter, og at vi bruker disse som et springbrett for å bli bedre. Selv om det går godt i Norge i dag, kan vi ikke ta for gitt at det vil fortsette slik. Flere europeiske land sliter nå med store problemer. Det er en påminnelse om hva konsekvensene kan bli dersom vi ikke fortsetter å bygge opp under vekstkraften i økonomien eller dersom vi ikke sørger for at statsfinansene er bærekraftige på lang sikt.

Vi må holde orden i økonomien og statsfinansene. Vi må utvikle arbeidskraften slik at vi også i fremtiden har en omstillingsdyktig og velkvalifisert arbeidsstyrke. Samtidig må vi ha inntektssikringsordninger, herunder pensjons- og trygdesystem, som stimulerer til arbeid, og et skattesystem som støtter opp under dette. Vi må fremme innovasjon og produktivitet gjennom våre satsinger på forskning og utvikling, samt sørge for stabile rammebetingelser for norsk næringsliv. Vi må videreføre det inntektspolitiske samarbeidet. Det er viktig at hensynet til den konkurranseutsatte industrien blir ivaretatt i lønnsoppgjørene, slik den etablerte frontfagsmodellen legger opp til. For å bygge opp under framtidens verdiskaping må vi også videreføre høye investeringer i samferdsel og infrastruktur. Og vi må ha en sterk og effektiv offentlig sektor som støtter opp under verdiskapingen.

Dette ligger til grunn for Regjeringens politikk.

Regjeringen ser positivt på at vi har mange selskaper og bedrifter i Norge med stabilt utenlandsk eierskap. Utenlandske investorer er store eiere i selskaper som er notert på Oslo Børs. Utenlandske investorer har investert direkte i selskaper i flere sektorer, for eksempel i petroleumssektoren, i produksjon av metaller, i bygg og anlegg, i skipsfart og skipsbygging og i handelsvirksomhet.