Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:296 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 29.11.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om regelverket rundt uttak av pensjon ved fylte 62 år når en samtidig går på ventelønn, noe også Nav allerede har stilt spørsmål til departementet om for 18 måneder siden?

Begrunnelse

Det viser seg at regelverket rundt uttak av pensjon fra folketrygden ved fylte 62 år for de som går på ventelønn er noe uklart.
Når en ved fylte 62 år ønsker å ta ut sin pensjon og samtidig beholde sin ventelønn og når man tar kontakt med Nav om dette så får man ingen avklaring. Det viser seg at også Nav venter på en avklaring fra departementet noe de har gjort i 18 måneder allerede. Dette er svært lang tid.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I spørsmålet tar representanten opp regelverket rundt uttak av pensjon ved fylte 62 år når en samtidig mottar ventelønn. Dagens regelverk på dette området er slått fast i en forskrift til tjenestemannsloven. Slik den aktuelle bestemmelsen lyder, faller løpende ventelønn bort når en tjenestemann kan få alders- eller uførepensjon. Dette medfører at når rett til fleksibel alderspensjon fra folketrygden inntrer, faller retten til ventelønn bort.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har via Arbeidsdepartementet henvendt seg til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende en mulig endring av regelverket. Dette er begrunnet med at en endring vil bringe rettstilstanden på området i takt med sammenlignbare ytelser og endringen vil være til gunst for bruker. En slik regelendring vil skape likhet mellom mottakere av ventelønn og mottakere av dagpenger og vartpenger.

Jeg har ønsket å redusere antall personer på ventelønn og motivere disse til å søke seg nytt arbeid. Dette er grunnleggende for den arbeidslinje som regjeringen legger opp til. Av denne årsak har jeg brukt noe tid på å vurdere denne saken.

Jeg tar imidlertid sikte på en snarlig avklaring av denne saken.