Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:297 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): I staden for skatteinnkrevjing på grunnlag av oppgjer til fiskar, vil departementet no at skatteinnkrevjinga skal skje med grunnlag i kvart enkelt forskot (utbetaling som fiskebåteigar gjer for mannskapet) med 2 månader terminar. Dette vil skape meirarbeid for fiskarane, uklarhet om skatten til lottfiskarar og vere ugjennomførbart for delar av fiskeflåten.
Kva vil statsråden gjere for å sikre ei god gjennomføring av dette, til dømes ved at 2 terminar pr. år kan vere eit kompromiss?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som ledd i skatteopplegget for 2012 besluttet Finansdepartementet å oppheve særreglene i skattebetalingsforskriften om innberetning og innbetaling av forskuddstrekk i fiske- og fangstvirksomhet. Dette innebærer at arbeidsgiver i slik virksomhet må følge de ordinære reglene for tomånedlig innberetning og innbetaling av forskuddstrekk, i likhet med andre næringsdrivende arbeidsgivere. Dette gjelder fra 2012 av.

Det må skilles mellom to ulike typer plikter som arbeidsgiver har. Trekkplikten gjelder det å foreta forskuddstrekk ved utbetaling av lott og hyre, og å separere forskuddstrekket på egen skattetrekkskonto. Trekkplikten skal også for fiske- og fangstnæringen foretas hver gang det foretas utbetaling av lott eller hyre, også når det skjer i form av forskuddsutbetalinger.

Den andre plikten, oppgave- og betalingsplikten, er knyttet til det å gi skatteoppkreveren opplysninger om forskuddstrekket som er foretatt, og å overføre forskuddstrekket fra skattetrekkskonto til skatteoppkreveren. Dette skal etter de alminnelige reglene skje seks ganger i året, 15 dager etter utløpet av hver termin. Oppgave- og betalingsplikten for fiske- og fangstnæringen har vært knyttet til når fiske er avsluttet og oppgjør for fangsten er levert. I praksis har dette medført at mange har begrenset gjennomføringen av oppgave- og betalingsplikten til en gang i året.

De endringer som er gjennomført innebærer ikke endringer av betydning for trekkplikten, På dette området har reglene for fiske- og fangstnæringen langt på vei fulgt de alminnelige reglene om trekk. Endringen som gjennomføres fra 1. januar 2012, gjelder oppgave- og betalingsplikten, som nå skal foretas i samsvar med de alminnelige regler seks ganger i året.

De hittil lempelige reglene i oppgave- og innbetalingsplikten for fiske- og fangsnæringen har imidlertid svekket etterlevelsen av trekkplikten. Det er avdekket en praksis innen næringen med å gjennomføre både trekkplikten og oppgave- og betalingsplikten bare en gang i året. Dette er ikke i samsvar med regelverket, og denne unnlatte etterlevelse av trekkplikten etter skattebetalingsloven må opphøre. I spørsmålet legges det til grunn at at ”i staden for skatteinnkrevjing på grunnlag av oppgjer til fiskar, vil departementet no at skatteinnkrevjinga skal skje med grunnlag i kvart enkelt forskot (utbetaling som fiskebåteigar gjer for mannskapet) med 2 månader terminar”. Første del av denne forutsetningen er bare riktig i den forstand at dette har vært en utglidning i praksis i næringen, men denne praksis har ikke vært i samsvar med regelverket.

Både kontroll- og innfordringshensyn taler etter min mening for at fiske- og fangstnæringen følger de alminnelige reglene for trekkplikten, slik at den enkelte arbeidstakers forskuddstrekk blir separert på skattetrekkskonto så tidlig som mulig. Trekkmidlene tilhører da skattekreditorene i tilfelle av en konkurs eller betalingsmislighold hos arbeidsgiver. I en slik situasjon hos arbeidsgiver er arbeidstakeren sikret å få godskrevet det forskuddstrekk som er gjennomført. Jeg mener at det på dette punkt er viktig at fiske- og fangstnæringen så langt det er praktisk mulig likestilles med andre næringer.

Dersom man legger til grunn at arbeidsgiveren har gjennomført trekkplikten etter det gjeldende regelverkt ved hver enkelt utlønning for fiskerne, vil merarbeidet ved endringen i oppgave- og betalingsplikten som er gjennomført bli svært liten. Ved å gjennomføre trekkplikten som forutsatt vil lønnsregnskapet hos arbeidsgiver være så à jour at det ikke vil bli vanskelig å levere oppgave over det forskuddstrekk som er gjennomført. Overføringen av forskuddstrekket på skattetrekkskonto til skatteoppkreveren er en betalingstransaksjon som med dagens betalingsløsninger ikke er særlig belastende å gjennomføre.

Jeg kan ikke se at forslaget om å innføre 2 terminer pr. år (halvårlig innbetaling), løser utfordringene i næringen med å oppfylle trekkplikten på en tilfredsstillende måte. Gitt at trekkbeløpene for hver lønningsdag skal plasseres med en gang på skattetrekkonto, blir hovedeffekten av forslaget bare at trekkmidlene blir stående lengre på denne kontoen. Det er det liten grunn til.

For å gi bransjen tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de vedtatte regelendringene, er det gitt en overgangsordning ved at første termin i 2012 slås sammen med andre termin, slik at første oppgave- og betalingsfrist etter de nye regler for fiske og fangst blir 15. mai 2012.