Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:298 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 29.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil statsråden iverksette strakstiltak for å unngå at godstransporten på Raumabanen opphører?

Begrunnelse

CargoNet taper nå så mye penger på å frakte gods med tog at de må kutte godstog på de minst lønnsomme strekningene. Det rammer Raumabanen der, der det fra 12. desember i år blir bare én avgang midt på dagen til Oslo.
Det er nå så lite gunstig for CargoNet å transportere gods på tog at mer gods nå blir flyttet over på veien. Infrastruktur og rammebetingelser gjør at Raumabanen nå kan stå i fare for å bli faset ut som godslinje. Dette kan bety 10.000 flere vogntog på E136 hvert år.
Ifølge CargoNet i Møre og Romsdal er det grunnlag for en tredobling av godsmengden med tog, dersom staten hadde iverksatt de nødvendige tiltak, herunder forskottering fram til infrastrukturen for jernbanen fungerer godt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til mitt svar av 18. november 2011 på spørsmål nr. 226 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve om CargoNets godstilbud på Raumabanen.

Her gjør jeg rede for at godstrafikken på jernbane er åpnet og at det legges opp til konkurranse mellom ulike selskap. Selskapene må gjøre bedriftsøkonomiske vurderinger av sitt tilbud, samtidig som markedsåpningen setter rammer for mulighetene til å gi statsstøtte til godstrafikk. Godstrafikken på Raumabanen har sterk konkurranse med lastebil fordi jernbanestrekningen er relativt kort og mye av godset skal til andre steder i regionen enn Åndalsnes.

CargoNet gjennomfører nå en rekke effektiviseringstiltak for å bedre den dårlige lønnsomheten i godstrafikken og vurderer i denne sammenheng togtilbudet på de enkelte strekningene. Som det fremgår av mitt svar på spørsmål nr. 226, har CargoNet som en prøveordning fra ruteskiftet i desember 2011, lagt opp til en produksjon som reduserer ressursbruken. Dette medfører at togavgangen fra Åndalsnes fremskyndes fra kveld til formiddag, og selskapet kan da halvere lokomotivinnsatsen sammenliknet med dagens løsning.

For å bedre godstrafikkens konkurranseevne er det viktig at godstogtilbudet oppleves som forutsigbart. Regjeringen har derfor økt bevilgningene til jernbanen de senere årene. I budsjettet for 2012 foreslås det å øke bevilgningene med ca. 682 mill. kr sammenliknet med 2011, noe som vil bidra til å bedre jernbanens regularitet og punktlighet.

Ruteendringen som CargoNet legger opp til i desember betyr en endring, og ikke en nedlegging av tilbudet på Raumabanen. Jeg følger utviklingen i situasjonen for godstog- trafikken, og jeg vil særlig følge med på hvilke konsekvenser ruteendringen på Raumabanen får for godstransporten til og fra regionen. Departementet har kontakt med aktører som driver godstogtrafikk i Norge, og i denne sammenheng drøftes rammevilkårene for godstrafikken på jernbane.