Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:300 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart: 28.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mener statsråden at praktiseringen av presiseringene i permitteringsregelverket fra april i år er i tråd med selve regelverket hvis fast ansatte som normalt ikke sesongmessig blir permittert nektes dagpenger når permitteringsgrunnlaget er ordinær reduksjon i ordreinngangen som følge av ordinær konkurranse i bransjen?

Begrunnelse

Nav har i april 2011 presisert reglene for dagpenger under permittering og gjør ifølge presiseringen nå særskilt vurdering av permitteringsgrunnen i en del utvalgte bransjer og hvorvidt den burde være forutsigbar i forhold til sesongvariasjoner og påregnelige klimatiske forhold. Samtidig er i presiseringen understreket at det ikke er særregler for noen av de oppregnede bransjegruppene.
Det har medført en praksis som flere steder har ført til at fast ansatte i disse bransjene, i bedrifter som normalt ikke permitterer fast ansatte i f.eks. vinterhalvåret, men tilhører de oppregnede grupper, har blitt nektet dagpenger når årsaken ikke eksplisitt er sesongmessig, men reduksjon i ordreinngang som inntreffer i vinterhalvåret av konkurransemessige årsaker.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Dagpenger under permittering er først og fremst ment som et sikkerhetsnett ved hendelser som for virksomheten i liten grad er forutseelige. For å ha rett til dagpenger under permittering, må permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve innflytelse på, jf. folketrygdloven § 4-7. Arbeidsgiveren må altså være uten egen skyld i at det er nødvendig å permittere, og det forutsettes at arbeidsgiveren ikke har mulighet til å tilrettelegge arbeidet slik at permittering kan unngås. Mangel på arbeid som følge av redusert ordreinngang og generell markedssvikt er eksempler på forhold som kan gi rett til dagpenger.

Sesongvariasjoner anses i utgangspunktet som forutsigbare, og permitteringer på grunn av dette gir som hovedregel ikke rett til dagpenger. Eksempel på at det likevel har vært innvilget dagpenger under permitteringer i forbindelse med sesongmessige svingninger, er i forbindelse med uvanlig lange eller strenge kuldeperioder de to siste vintrene.

Tilsvarende vil permitteringer som skyldes endringer i rammebetingelsene som arbeidsgiver måtte regne med og kunne planlegge bemanningen etter, kunne gi avslag på søknad om dagpenger. Dagpengene er et substitutt for manglende lønn. Trygd er av subsidiær karakter i forhold til lønn. Det er rimelig å kreve at arbeidsgiver planlegger for endringer og ikke overvelter kostnader på folketrygden unødig. Dette er utgangspunktene for dagens lovbestemmelser. Men det skal gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og dagpenger innvilges da dersom vilkårene er oppfylt.

Jeg er kjent med at Arbeids- og velferdsetaten i noen konkrete saker avslo krav om dagpenger til permitterte og begrunnet avslagene med at det ikke kan utbetales dagpenger til arbeidstakere som blir permittert på grunn av sesongmessige variasjoner. I det konkrete tilfellet viste det seg at dette likevel ikke var permitteringsårsaken. Uten at jeg har gått nærmere inn i de konkrete sakene, er jeg gjort kjent med at Arbeids- og velferdsetaten har vurdert disse sakene på nytt og har omgjort avslagsvedtakene.