Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:302 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helsedirektoratet har i brev til helse- og omsorgsdepartementet av 5.2.2011 om "Behandlingstilbud til pasienter med kjeveleddsdysfunksjon - Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger", skrevet at det etter direktoratets vurdering nå er "mulig å komme videre med å utvikle og tilby denne pasientgruppen et adekvat helsetilbud som har vært etterspurt i en årrekke."
Hva har helseministeren gjort, eller vil gjøre, for å sikre at alle i denne gruppen kan få et godt behandlingstilbud, fra det offentlige?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med den vanskelige situasjonen personer med kjeveleddsdysfunksjon (temporomandibulær dysfunksjon, TMD) som ikke har utbytte av det behandlingstilbudet som gis i Norge, opplever. Mange av disse opplever sterke, dels invalidiserende smerter. Helsedirektoratet har anslått at antallet med invalidiserende TMD er på minst 60 personer.
Helsedirektoratet har i brev til helse- og omsorgsdepartementet av 5.2.2011 om "Behandlingstilbud til pasienter med kjeveleddsdysfunksjon - Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger", skrevet: Direktoratet vurderer at dagens behandlingstilbud til denne gruppen i Norge ikke er godt nok." Problemene gjelder både det eksisterende tilbudet som gis i Norge, som ikke hjelper flere av dem dette gjelder, og manglende kompetanse i helsetjenesten.
På bakgrunn av sine vurderinger anbefaler Helsedirektoratet overfor Helse- og omsorgsdepartementet at det iverksettes både strakstiltak for pasienter med invalidiserende TMD, etablering av en sammenhengende behandlingskjede, og tiltak for å utvikle og heve helsepersonells kompetanse.
Undertegnede viser i denne sammenheng til Pasientombudets årsrapport av 2007 s. 9, som omtaler disse pasientenes situasjon:

"Pasienter har rett til behandling i utlandet når det ikke finnes adekvat medisinsk tilbud i Norge. Dette følger av pasientrettighetsloven §2-1, femte ledd."

Undertegnede er også kjent med at flere av de aktuelle pasientene har benyttet seg av behandlingstilbud i utlandet, som de tross positive erfaringer med, ikke har fått refundert. Disse personene opplever at behandlingen i Norge ikke fungerer, og kirurgien de har mottatt utenlands sier 80 pst. av dem at gjør det, skriver Pasientombudet i Årsmelding 2007. Undertegnede forutsetter at departementet i arbeidet med å sikre et godt tilbud til denne gruppen, vil sørge for at det også tas høyde for hvordan evt. behov for kirurgisk behandling av personer med TMD kan sikres der det er medisinskfaglig forsvarlig og forventes å bidra positivt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Bent Høie er også jeg opptatt av at pasienter med kjeveleddsdysfunksjon skal få et så godt tilbud som mulig i den offentlige helsetjenesten. Departementet har fått mange henvendelser fra både privatpersoner og pasientorganisasjonen for personer med kjeveleddsdysfunksjon (TMD-foreningen). Henvendelsene beskriver manglende diagnostisering og behandling av slike lidelser i Norge. Departementet fulgte opp disse henvendelsene ved å be Helsedirektoratet om å redegjøre for behandlingen den offentlige helsetjenesten kan tilby denne pasientgruppen og for kunnskapen man har på fagområdet.
Pasienter med kjeveleddsdysfunksjon er som regel først i kontakt med fastlege eller tannlege. Medikamentell behandling og fysioterapi kan være aktuelt for noen av pasientene med kjeveleddslidelser. Alvorlige og kroniske tilstander kan kreve behandling i sykehus. Som utredningen fra Helsedirektoratet viser, er det behov for å øke kompetansen om kjeveleddslidelser i alle ledd i helsetjenesten.
Med forbehold om Stortingets godkjenning av forslag til statsbudsjett for 2012, vil jeg som oppfølging av Helsedirektoratets tilråding gi oppdrag til både helseforetakene og Helsedirektoratet om behandlingstilbudet. Det er mitt mål at våre helseforetak allerede i løpet av neste år skal ha iverksatt tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon, slik at disse pasientene blir sikret et tilstrekkelig tilbud av god medisinsk kvalitet i den offentlige helsetjenesten.