Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:303 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 01.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til avisa Fremtid i Nord 22. november der det fremkommer at Helliskogen reinbeitedistrikt går i mot utbygging av et minikraftverk som vil bli liggende i stupbratt terreng. Utbygger har fått alle nødvendige godkjenninger som skal til, fra NVE, reindriftsforvaltningen og kommunen. Helliskogen reinbeitedistrikt kommer i ettertid med innsigelser uten å ha deltatt på befaring.
Hva konkret vil statsråden bidra med for å løse denne konflikten slik at utbygger kan gå i gang med prosjektet til glede for oss alle?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: NVE ga konsesjon i henhold til vannressursloven til bygging av Gorsajohka kraftverk i Kåfjord kommune i 2010. Vedtaket ble ikke påklaget, og saken har ikke vært til behandling i departementet. Hensynet til reindriftsinteressene er drøftet i NVEs vedtak, og inngikk i den avveiingen mellom fordeler og ulemper vassdragsmyndighetene foretar ved vurderingen av om det skal gis konsesjon til et vannkraftverk. I den aktuelle saken har NVE etter en helhetlig vurdering funnet at fordelene ved utbyggingen er større enn de skader og ulemper den vil få for allmenne og private interesser.

Dersom tiltaket kan få virkninger av økonomisk art for reindriftsnæringen må dette løses etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Det fremgår av NVEs vedtak at det ikke er søkt om ekspropriasjon av rettigheter i forbindelse med tiltaket. Forholdet til reindriftsinteressene må derfor løses gjennom avtale. Dersom avtale ikke oppnås, kan det søkes om samtykke til ekspropriasjon. Samtykke til ekspropriasjon gis av vassdragsmyndighetene, mens ekspropriasjonserstatningen fastsettes av skjønnsretten.