Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:308 (2011-2012)
Innlevert: 23.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Viser til oppfølgningsspørsmål i Stortingets spørretime onsdag 23.11.2011 om detaljplanlegging av ny E-16 forbi Oppheim i Voss kommune; ny veitunnel fra Humlabrekke til Oppheim. Planlagt tiltak er en kort tunnel som øker trafikk- og miljøbelastningen på Oppheim. Lang tunnel kan føre trafikken bak Oppheim sentrum mot Haugsvær. Planområdet for utbygging av E16 bør omfatte hele strekningen til og med Nærøydalen.
Vil statsråden sørge for at moderniseringsprosjekt på E16 mot Sogn ikke bli trafikkfarlig og miljøødeleggende?

Begrunnelse

Valgt trase med tunnel fra Vinje med utgangspunkt på Sundsvoll, kryssløsning mot lokalt veinett på Oppheim og oppheving av fartsgrense her vil gi redusert trafikksikkerhet og økt miljøbelastning for fastboende, næringsliv, grunneiere og fritidsboliger i Oppheimsgrenda. Etter store steinras de siste årene er reguleringsarbeidet fra Gudvangen mot Stalheim og Haugsvik nå under oppstart. Derfor bør planområdet og nødvendige veibyggingstiltak omfatte hele strekningen til og med Nærøydalen. Da vil en kunne få en samlet og helhetlig løsning som bedrer trafikksikkerhet og miljø også med økende gjennomgangstrafikk på E-16 i området.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Stortingets spørretime onsdag 23. november 2011 ble det stilt spørsmål ved planav- grensningen for utbedring av E16 ved Oppheim og konsekvensene av denne utbedringen. Det ble hevdet at planlagte tiltak vil redusere trafikksikkerheten og øke miljøbelastningen for fastboende, næringsliv, grunneiere og fritidsboliger på Oppheim.

Etter store ras i Nærøydalen de siste årene er denne strekningen på E16 prioritert for planarbeid, og kommunedelplanprosessen for valg av korridor for ny veg blir satt i gang mot slutten av 2011. Representanten stiller spørsmål ved at ikke hele strekningen på E16 mellom Nærøydalen og Humlabrekke blir sett under ett.

Etter Statens vegvesens mening vil ny vegframføring og utbedring av eksisterende veg på Oppheim gi bedre trafikksikkerhet i forhold til i dag, selv om fartsgrensen blir satt opp fra 50 km/t til 80 km/t. I reguleringsplanen som utarbeides legges det inn gang- og sykkelvegsystem og planfrie kryssinger av E16 for gående og syklende. I tillegg vil kryss og avkjørsler bli utformet etter dagens krav, noe som blant annet gir bedre siktforhold for trafikantene.

Statens vegvesen tar hensyn til miljøet gjennom å tilpasse vegtiltak til omgivelsene så godt som mulig. For støy blir retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) lagt til grunn. Statens vegvesen vil gjennomføre støyreduserende tiltak der støynivået overstiger gitte verdier.

I planlegging av nye vegtiltak kan en ofte tenke seg at planavgrensningen gikk litt lenger enn den faktisk gjør. Dette gjelder også for E16 mellom Nærøydalen og Humlabrekke. På denne strekningen har imidlertid planleggingen kommet langt og bør ikke forsinkes av at hele strekningen skal inn i samme planprosess. Det kan bety en forsinkelse med flere år.