Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:312 (2011-2012)
Innlevert: 23.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Da Karmøy Kommunestyre vedtok Haugalandspakken lå ny omkjøringsvei forbi Åkrahamn som en forutsetning. Det er full enighet om tracevalg blant kommune, Rogaland fylkeskommune. og Statens vegvesen. Strekningsanalysen som Statens vegvesen utarbeidet og som inneholdt veien lå også til grunn for stortingets vedtak. Fylkesmannen har reist innsigelse mot omkjøringsveien og saken er nå hos miljøverndepartementet.
Hva kan og vil statsråden gjøre for at omkjøringsvei blir ivaretatt som forutsatt for kommunestyrevedtak?

Begrunnelse

En av de største forutsetningene for at flertallet i Karmøy kommunestyre sa ja til å gå inn for bompengefinansiering av Haugalandspakken var at det i strekningsanalysen som lå til grunn for vedtaket var lagt inn omkjøringsvei forbi Åkrahamn.
Omkjøringsveien var planlagt på riksvei 47 og går mellom Vea og Ådland.
I snitt er veien gjennom Åkrahamn belastet med 12.700 biler i døgnet. Veien er en sterkt belastet tofeltsvei gjennom tettbebygd strøk med stor og tildels tett randbebyggelse i tillegg til at det er mange sideveier og en blanding av myke og mindre myke trafikanter.
Dette fører til at veistrekningen tildels har stor ulykkesbelastning.
Fylkesmannen foreslår å sette inn miljø og fartsdempende tiltak på strekningen.
Dette er både Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og Statens vegvesen helt uenig med fylkesmannen i og ser ikke dette som en god og fremtidig løsning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Reguleringsplan for fv 47 på strekningen Åkra sør – Veakrossen i Karmøy kommune er til innsigelsesbehandling i Miljøverndepartementet. Det ble avholdt møte og befaring 10. november der berørte parter deltok. Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av befaringen komme med tilråding til Miljøverndepartementet før endelig beslutning tas.