Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:317 (2011-2012)
Innlevert: 24.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om at akvariet i Bergen ikke får selv styre midler som blir godskrevet dem over statsbudsjettet og hva konkret vil ministeren foreta seg i denne saken for at den skal bli løst?

Begrunnelse

I Ba 24. november kan en lese om Akvariet i Bergen som ikke får de nødvendige midlene til vedlikehold som de retterlig skal ha. Disse blir på grunn av husleieavtale som ikke er undertegnet av Statsbygg og Akvariet. Det har vært skrevet flere brev til departementet uten at en har kommet til en forbedring av situasjonen. Akvariet er en stor kulturinstitusjon i Bergen og Hordaland. En kulturseverdighet som oppdaterer seg godt hele tiden og blir mer og mer populær. Selvfølgelig har Akvariet på lik linje som andre slike viktige kulturinstitusjoner behov for både oppgraderinger og vedlikehold. Det at Akvariet selv har klart å ordne mye selv er prisverdig. Men det er for galt når det bevilges penger over statsbudsjettet men allikevel ikke kommer Akvariet til gode direkte. Det at Statsbygg sier de har brukt midlene til brannsikring er sikkert nødvendig men bør det ikke være slik at de som skal ha pengene også skal bestemme hvordan de skal brukes. I dette tilfellet er det tydeligvis ikke slik. Samtidig er det stor forskjell på brannsikring til 3 millioner og de nærmere 50 millionene som egentlig skulle komme Akvariet til gode.
Det må da være en intensjon om å komme til løsning i denne saken. Hordalendingene og andre samt turistene sette stor pris på Akvariet og ønsker at det skal bestå også i fremtiden.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Akvariet i Bergen og Havforskningsinstituttets bygg på Nordnes ble bygget samtidig og med felles teknisk anlegg, og stod ferdig rundt 1960. Akvariets egne bygg var bekostet av innsamlede midler fra byens innbyggere mens Havforskningsinstituttets bygg var bekostet av statlige midler. Akvariets bygg ble gitt til staten ved Fiskeridirektoratet og forvaltet sammen med direktoratets øvrige bygningsmasse. I 1990 ble Havforskningsinstituttet skilt ut fra Fiskeridirektoratet, og Akvariet ble deretter etablert som en stiftelse. Den opprinnelige eiendommen som ble gitt som gave forble i Havforskningsinstituttets eie.

I 1996 overtok Statsbygg en rekke av Havforskningsinstituttets eiendommer, og instituttet ble leietaker hos Statsbygg. Dette inkluderte også den delen av Akvariets bygningsmasse som staten tidligere hadde fått som gave. Stiftelsen Akvariet har ikke betalt husleie for denne bygningsmassen, men de har dekket de brukeravhengige kostnadene. Statsbygg har foretatt vedlikehold av denne delen av bygningsmassen innenfor husleiemidlene over Havforskningsinstituttets budsjett.

I statsbudsjettet for 2010 ble det opprettet en ny post, kap. 1023 post 75 Tilskudd Akvariet i Bergen. Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til husleie for bygg Akvariet disponerer som tidligere har blitt betalt over Havforskningsinstituttets budsjett. Bevilgningen på denne posten i 2011 er på 3,53 mill. kroner. Bakgrunnen for at midlene ble skilt ut fra Havforskningsinstituttets budsjett var at det ble funnet mest ryddig å synliggjøre at midlene er knyttet til Akvariets del av bygningsmassen.

Utbetalingen av tilskuddet til Akvariet i Bergen forutsetter at det undertegnes en husleieavtale mellom Statsbygg og Akvariet i Bergen, og at Statsbygg deretter fakturerer husleie til Akvariet for den delen av bygningene som Akvariet disponerer. Av ulike grunner har det hittil ikke vært mulig å få på plass en husleieavtale. En av grunnene til dette er at det har vært nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av bygningsmassen for å vurdere Akvariets argumentasjon om at eiendommene ikke i tilstrekkelig grad er vedlikehold.

I påvente av at husleieavtale kommer på plass har Havforskningsinstituttet derfor, i henhold til gjeldende husleiekontrakt mellom Havforskningsinstituttet og Statsbygg utbetalt hele husleien til Statsbygg i tråd med gjeldende praksis fra 1996, også for den delen av bygningsmassen som Akvariet disponerer. Da har det vært naturlig at også tilskuddet til Akvariet til å dekke den delen av husleien som Havforskningsinstituttet har betalt i 2010 og 2011, er stilt til disposisjon for Havforskningsinstituttet. Det er derfor riktig at husleiemidlene har gått til Havforskningsinstituttet, men disse midlene er i sin helhet utbetalt til Statsbygg. Akvariet har derfor ikke fått husleiekrav direkte fra Statsbygg, og det ville derfor vært åpenbart urimelig om Akvariet da skulle fått tilskuddet til dekning av husleie stilt til disposisjon uten tilsvarende krav om husleiebetaling.

Det er også noen prinsipielle sider ved spørsmålet om egen husleiekontrakt mellom Statsbygg og Akvariet som gjør at Statsbygg må drøfte dette med overordnet myndighet før eventuell husleieavtale inngås. Det vurderes også hvorvidt det er andre løsninger på Akvariets anmodning enn å inngå egen husleiekontrakt, herunder en eventuell overføring av bygget til Stiftelsen Akvariet i Bergens eie.

De medieoppslagene som har vært Bergensavisen har synliggjort at partene har vesentlig ulik vurdering av fakta i saken. Departementet vil derfor ta initiativ til et nytt møte mellom partene, basert på den gjennomgangen Statsbygg har foretatt av den aktuelle bygningsmassen.