Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:318 (2011-2012)
Innlevert: 24.11.2011
Sendt: 25.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Enkelte lag og organisasjoner er heldig og arver penger, hus etc. fra privatpersoner. Lovverket ifm. med arveavgift i slike tilfeller kan virke noe uklart.
Utløser en slik arv arveavgift?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) § 2 er i utgangspunktet all arv avgiftspliktig. Gaver er også generelt arveavgiftspliktige dersom de faller inn under oppregningen av mottakere i § 2 første ledd. Som alminnelig regel er det avgiftsplikt for gaver som ytes til giverens arvinger (etter lov og testament) og personer som loven likestiller med arvinger. En juridisk person vil generelt være avgiftspliktig for arv etter testament, samt for gaver i levende live fra giver som enten har betenkt denne juridiske personen i sitt testament, eller som dør innen 6 måneder etter gavetidspunktet. Avgiftsplikten utvides dersom den juridiske personen har til formål å tilgodese arvelaterens/giverens familiemedlemmer.

Etter arveavgiftsloven § 4 femte ledd er imidlertid både arv og gave som gis til juridisk person med allmennyttig formål fritatt fra arveavgift. Reglene i § 4 femte ledd ble vesentlig endret med virkning fra og med 1. januar 2004. Før lovendringen var vilkåret for fritak knyttet til at gave- eller arvemidlene ble brukt til et allmennyttig formål, mens kravet etter gjeldende regler er at midlene gis til en juridisk person som har allmennyttig formål. Tidligere måtte arve- eller gavemottaker dessuten søke Skatteetaten om samtykke til arveavgiftsfritak, mens mottaker etter gjeldende regler har rett til avgiftsfritak dersom vilkårene i § 4 femte ledd er oppfylt. Formålet med lovendringene, som trådte i kraft fra 1. januar 2004, var bl.a. å gjøre dette regelverket enklere å forstå for mottakerorganisasjonene.

Kompetansen til å vurdere om det er grunnlag for fritak ligger hos arveavgiftsmyndighetene, dvs. skattekontoret ved privat skifte, eller tingretten dersom boet er gjenstand for offentlig skifte. Eventuell klage over slik avgjørelse ved privat eller offentlig skifte behandles av Skattedirektoratet.

Den uklarheten som det siktes til i spørsmålet, gjelder trolig forståelsen av begrepet ”allmennyttig formål”. Dette er et uttrykk som vil kunne utvikle seg over tid. Det følger av forarbeidene til lovendringen fra 2004 at det er en omfattende praksis om hva som kan anses som allmennyttig formål, jf. Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) avsnitt 9.3.1. I nevnte proposisjon uttales at generelt vil uttrykket allmennyttig omfatte ideelle formål. Videre er det antatt at religiøse, kulturelle, humanitære, utdannelsesmessige eller veldedige formål omfattes. Foreninger som ivaretar medlemmenes økonomiske forhold, som yrkesforeninger og næringsorganisasjoner m.v., og videre politiske partier og foreninger, har i praksis ikke vært ansett som allmennyttige formål. Den etablerte og innarbeidede praksis knyttet til uttrykket ”allmennyttige formål” var begrunnelsen for at en ved lovendringen i 2004 valgte å beholde dette uttrykket som avgrensningskriterium.

Arveavgiftsloven § 4 femte ledd tredje punktum oppstiller et unntak fra avgiftsfrihet for tilfeller der giver eller arvelater har gitt bestemmelser om bruk av arve- eller gavemidlene som ikke faller inn under mottakerens allmennyttige formål.

Er en mottaker av arv eller gave i en sak fritatt for arveavgift etter arveavgiftsloven § 4 femte ledd, vil den etter alt å dømme også bli fritatt for senere gaver eller arv. Godkjenning som allmennyttig etter loven vil normalt bli gjentatt ved slike senere gave- eller arveanledninger. Avvik fra dette kan tenkes dersom unntaket i § 4 femte ledd tredje punktum kommer til anvendelse, eller mottakeren endrer aktiviteten på en slik måte at vilkårene for fritak ikke lenger er oppfylt. Ved tvil om forståelsen kan en juridisk person med mulig arv eller gave i vente henvende seg til Skatteetaten for å få en nærmere avklaring.