Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:320 (2011-2012)
Innlevert: 24.11.2011
Sendt: 25.11.2011
Besvart: 08.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Justisdepartementet har tidligere opplyst at KRIPOS kan gi nettstedet ettersokt.no tilgang til oppdaterte lister fra elys II jevnlig. Dette er bl.a. avklart i brev datert 11. april i år fra departementet til Politidirektoratet. Likevel har nettstedet fortsatt ikke fått slik tilgang i praksis.
Kan statsråden bidra til at ettersokt.no snarest får tilgang til nødvendige lister fra politiets register elys II?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg vise til tidligere svar fra Knut Storberget i denne saken. Som tidligere nevnt har Justisdepartementet i brev til Politidirektoratet fremholdt at gjeldende regelverk kan tolkes i lys av den nye politiregisterloven som er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Politiregisterloven vil etter planen tre i kraft 1. juli 2012. I denne loven åpnes det for en generelt større adgang til å utlevere opplysninger om stjålne gjenstander til allmennheten. Denne adgangen vil bli nærmere regulert i politiregisterforskriften. Forslag til slike regler vil bli sendt på høring tidlig 2012.

Det er imidlertid også viktig å understreke at en større adgang for politiet til å kunne utlevere opplysninger om stjålne gjenstander ikke er ensbetydende med at politiet har en plikt til å utlevere slike opplysninger. Det vil videre regelmessig være den behandlingsansvarlige som avgjør hvordan slike opplysninger gjøres tilgjengelig for allmennheten. Herunder vil det være særlig viktig å finne en fremgangsmåte som sikrer at de utleverte opplysninger til enhver tid er riktige.

Siden behandlingsansvaret er et selvstendig ansvar, jf. politiregisterloven § 3, er det heller ikke lagt opp til at overordnet myndighet bør instruere den behandlingsansvarlige så lenge behandlingen holder seg innenfor rammene av det aktuelle regelverk. Jeg legger også til grunn at de behandlingsansvarlige vil likebehandle private aktører som be om opplysninger. Representanten Anundsens spørsmål på vegne av Norsk Ettersøkning AS, vil ikke medføre at Justisdepartementet vil instruere behandlingsansvarlig til å utlevere de opplysninger spørreren ber om. Dette både av hensyn til likebehandling, og at tilgang til disse opplysningene vil kunne ha en økonomisk verdi der man ikke kan diskriminere private aktører.

Det vises for øvrig til spørsmål besvart til Stortinget om ettersokt.no: Spørsmål nr. 28 til skriftlig besvarelse fra representanten Anundsen 4. oktober 2010, spørsmål fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe 10. mars 2010, spørsmål nr. 2 i brev fra Høyres stortingsgruppe 10. desember 2009, spørsmål nr. 133 til skriftlig besvarelse fra representanten Oktay Dahl 3. november 2009 og spørsmål nr. 119 til skriftlig besvarelse fra representanten Anders B. Werp 28. oktober 2009.