Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:323 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 25.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mener statsråden at medieeierskapsloven er utdatert?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv den 24. november på siden 98 og 99 er A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen sitert på at "Vi har en eierskapslov som alle mener er utdatert. Alle er enige om at vi ikke kan regulere medieeierskap på bakgrunn av avisopplag." Dette er en oppfatning som jeg ikke opplever er delt av andre toppleder i norsk media. På hvilket grunnlag Eriksen har konkludert annerledes enn andre toppledere blir bare spekulasjoner. I en brytningstid for norsk medieeierskap er det i alle fall viktig at alle aktørene har den samme virkelighetsoppfatningen av hvilke spilleregler som gjelder i dag og i nærmeste fremtid.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Lien til en uttalelse fra A-pressens konsernsjef, Thor Gjermund Eriksen, knyttet til at dagens lov beregner markedsandeler på avismarkedet ut fra avisopplag.

Med denne presiseringen kan jeg ikke skrive under på Eriksens uttalelse. Om opplag er den best egnede målenheten for eiermakt på avismarkedet er noe som bør vurderes, men som det er for tidlig å konkludere om.

Jeg ser det likevel som klart at loven ikke er tilstrekkelig tilpasset dagens medievirkelighet:

- Loven er basert på en inndeling av mediebransjen i tre separate markeder (dagspresse, radio og fjernsyn), og tar ikke hensyn til at disse markedene i dag møtes og glir over i hverandre på elektroniske plattformer som Internett (www) og mobil.

- Og til tross for at Internett-medier i dag har stor betydning som informasjonskilder og debattfora, er slike medier i dag ikke regulert i medieeierskapsloven. Det er ikke fastsatt grenser for eierskap og Medietilsynet har ikke hjemmel til å gripe inn mot erverv i slike medier. Nettjenester blir heller ikke regnet inn når tilsynet skal beregne en aktørs eierposisjoner på mediemarkedet.

Det er nettopp derfor jeg har satt i gang en gjennomgang av loven. En ekspertgruppe har fått i oppdrag å foreta en full gjennomgang av reguleringen av eierskap i mediene, inkludert reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen skal avgi sin innstilling innen 31. mars neste år.