Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:342 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden redegjøre for hvilke muligheter kommuner i Hålogaland har hvis de ønsker å flytte fra Nordland fylke til Troms fylke, eller en eventuell sammenslåing av flere kommuner til en stor kommune?

Begrunnelse

Kommuner i aksen Narvik- Harstad har ytret at de ønsker å flytte fra Nordland til Troms fylke. Det er også en debatt på sammenslåing av kommuner fra Nordland og Troms Fylke til en stor kommune, på tvers av fylkesgrensen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) gjør rede for prosessene og myndighet i alle saker som gjelder kommune- og fylkesgrenser, både saker om endring av fylkesgrensen og saker om sammenslåing av kommuner. Rundskriv H-01/07 gir utfyllende retningslinjer for hvordan ulike inndelingssaker skal håndteres, og informasjon om delegering av myndighet.

Utgangspunktet for endring av både kommune- og fylkesgrense, må være at innbyggerne og lokalpolitikerne selv mener at en endring vil kunne gi et bedre tjenestetilbud og et bedre lokalsamfunn.

Dersom noen av kommunene i Hålogaland vedtar at de ønsker å gå videre med spørsmålet om endring av fylkestilknytning, vil første skrittet være å sende en søknad om konsekvensutredning av fylkesgrenseendring til sin fylkesmann. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som avgjør om en slik utredning skal gjennomføres. Departementet har også myndighet til å avgjøre saker om endring av fylkesgrensen, såfremt det ikke vil kunne påvirke mandatfordelingen på Stortinget. I den pågående saken i Agder er det åpenbart at det vil kunne påvirke mandatfordelingen, og saker av den størrelsen skal derfor avgjøres av Stortinget.

Ølen kommune er den siste kommunen som har endret fylkestilknytning, da kommunene ble flyttet fra Hordaland til Rogaland i 2002. En av begrunnelsene for søknaden fra Ølen var en mulig fremtidig sammenslåing med Vindafjord. Da ble det vurdert som nødvendig at kommuner var i samme fylke før en sammenslåing. Ølen og Vindafjord ble som kjent slått sammen fra 1. januar 2006.

Den nye inndelingsloven regulerer som nevnt både endring av fylkesgrense og sammenslåing av kommuner, og nå er det lagt opp til at kommuner på tvers av en fylkesgrense kan bli slått sammen i en og samme prosess. Dersom noen av kommunene i Hålogaland vedtar at de ønsker sammenslåing på tvers av fylkesgrensen, vil første skrittet være å sende en søknad om utredning til sine respektive fylkesmenn. Fylkesmennene vil deretter, i samarbeid med departementet, fastsette videre prosess i saken. En slik prosess som omfatter både sammenslåing av kommuner og endring av fylkesgrensen vil nødvendigvis bli mer omfattende enn en vanlig sammenslåing. Departementets rolle vil også bli mer sentral enn normalt ved sammenslåinger.