Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:328 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): På hvilken måte har regjeringen til nå tatt opp, og i hvordan vil statsråden fremover på en langt mer direkte måte ta opp diskrimineringen av LHBT i Russland med sikte på at lovforslag om å forby "homopropaganda" skrinlegges?

Begrunnelse

Situasjonen for LHBT-befolkningen i Russland blir stadig mer kritisk. I St. Petersburg ble et lovforslag som forbyr «homopropaganda» vedtatt med 27 mot 1 stemmer onsdag i forrige uke. Det nesten enstemmige vedtaket skjedde i den første av tre runder som må til for at et lovforslag skal bli vedtatt i Russlands nest største by. I lovteksten ble det foreslått forbud mot «virksomhet i offentligheten som fremmer sodomi, lesbiskhet, biseksualitet og transseksuell identitet». Loven ville ha gjort alle Pride-arrangementer i byen ulovlige, og brudd på den ville kunne medføre bøter på inntil 50 000 rubler (om lag 10 000 norske kroner). Mye tyder på at lovforslaget er et resultat av en samordnet politisk kampanje, igangsatt av partiet Forent Russland, i forkant av valget i desember. For undertegnede fremstår det som patetisk at man i 2011 kan legge til grunn at LHBT-tillitsvalgte skal kunne regnes ansvarlige for "konvertering" av russisk ungdom. Ingen politiske partier som stiller til valg den 4. desember ser ut til å se på LHBT-rettigheter som menneskerettigheter. Dette føyer seg dessverre inn i mønsteret hvor man ser at Russland beveger seg i feil retning i menneskerettighetsspørsmål. Dette bør bekymre Norge som nærmeste nabo og som sentral handelspartner og aktør i nord-områdene. Et USA som er på defensiven økonomisk versus en fremveksende kinesisk stortmakt som vektlegger menneskerettigheter i mindre, fordrer tettest mulig samarbeid med våre vestlige allierte.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler din bekymring for situasjonen for LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i Russland og departementet følger utviklingen på dette feltet.

Våre utenriksstasjoner i Russland har hatt løpende kontakt med representanter for LHBT-miljøet og lagt vekt på å vise støtte åpent til LHBT-organisasjoner og aktiviteter og fremme norske holdninger om LHBT-rettigheter. I et møte Norges generalkonsulat i St. Petersburg hadde med lokale LHBT-representanter i april, kom det frem at en god tilnærming for støtte til LHBT-arbeidet var nettopp synliggjøring, støtteuttalelser og tilstedeværelse ved arrangement. Dette følger vi opp.

Vi har også engasjert oss overfor lokale lovgivende organer når det gjelder konkrete lovforslag om å forby offentlige opptredener som fremmer lesbiskhet, homofili, biseksualitet, transseksualitet og pedofili blant mindreårige. I et møte med ledelsen i den folkevalgte forsamlingen i Arkhangelsk fylke i september, uttrykte vår generalkonsul i Murmansk bekymring for de konsekvenser de aktuelle lovendringer kan få. Det ble understreket at man fra norsk side så frivillige organisasjoners deltakelse som et vesentlig innslag i samfunnsdebatten, også når det gjelder LHBT-spørsmål, og det ble uttrykt håp om at de gjeldende organisasjoner åpent ville kunne engasjere seg på linje med andre.

I St. Petersburg har vårt generalkonsulat samarbeidet med EU og medlemstater til Europarådet om en oppfølging av lovforslaget der. 16. november i år ble det sendt et felles formelt brev til ombudsmannen for menneskerettigheter i St. Petersburg og lederen for byens lovgivende komité, med kopi til lederen for byens lovgivende forsamling og til presidentens representant for Nordvest-Russland. I brevet heter det bl.a.

”Vi er veldig bekymret for mulige konsekvenser av denne lovgivningen, både for individer i St. Petersburg som allerede er rammet av intoleranse og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, samt for dens manglende samsvar med Europarådets retningslinjer”.

Det ble i brevet anmodet om et møte for å drøfte temaet. Jeg tror at denne henvendelsen kan ha medvirket til utsettelsen av den såkalte andre lesning av lovforslaget, som innebærer at dette ikke vil bli ferdigbehandlet før valget 4. desember i år.

Norge legger vekt på at Russland som medlem av Europarådet følger rådets anbefaling om tiltak for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet. Anbefalingen er det første internasjonale instrumentet om LHBT-rettigheter og vi bidrar nå til et nyoppstartet prosjekt som har som formål å etablere en egen LHBT-enhet i Europarådet. Det er viktig å forfølge arbeidet mot LHBT-diskriminering her, så vel som gjennom bilaterale spor. Departementet har for øvrig utarbeidet en egen veiledning for utenriksstasjonenes arbeid med å fremme rettighetene til LHBT.

I sum: Departementet vil fortsette å følge utviklingen i Russland på LHBT-området nøye og gi uttrykk for våre bekymringer overfor russiske motparter. Vi vil være på vakt når det gjelder mulige politiske initiativ til diskriminerende lovforslag om LHBT på føderalt nivå.