Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:334 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hva er regjeringens strategi for å redusere innførsel av og ulovlig handel av tobakk, og hva gjør regjeringen for å hindre at mindreårige får tilgang til tobakk som er ulovlig innført til Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet faller inn under både Finansdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder og jeg har derfor fått innspill til svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Toll- og avgiftsetaten er ansvarlig kontrolletat for å avdekke ulovlig innførsel av varer, herunder smugling av tobakksvarer. Kontrollen av tobakksvarer inngår i etatens løpende kontrollvirksomhet og gjennomføres ved grensepassering og ved fortolling. Beslagstallene har i de seneste årene vært på et stabilt nivå. Toll- og avgiftsetaten utfører en streng kontroll for å hindre ulovlig innførsel av tobakk og etaten vil opprettholde denne kontrollen også for framtiden.

Når det gjelder arbeid for å forebygge ulovlig handel med tobakk, er Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon mot tobakk et viktig virkemiddel. Norge var et av de første landene som undertegnet og ratifiserte rammekonvensjonen. Konvensjonen trådte i kraft i februar 2005 og har nå 174 parter. Det pågår et løpende arbeid med å implementere og utdype Tobakkskonvensjonens forpliktelser, og det pågår nå forhandlinger om en protokoll om ulovlig handel med tobakksvarer (herunder temaer som smugling, forfalskninger, lisensieringssystem, salg over internett, taxfree-salg mv).

Når det gjelder innsatsen for å hindre mindreåriges tilgang til ulovlig innført tobakk i Norge, har jeg fått følgende innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet:

”Regjeringen er opptatt av å begrense barns og unges tilgang til tobakk og vil satse sterkere på det tobakksforebyggende arbeidet i årene framover. Helse- og omsorgsdepartementet vil om kort tid legge fram en ny strategi for det tobakksforebyggende arbeidet de neste fem årene. Den nye tobakkstrategien vil bl.a. omfatte forslag til endringer i regelverket, et forslag til en nasjonal plan for tobakksavvenning og en ny satsing på massemediekampanjer mot tobakk. I tillegg vil departementet sende på høring en rekke forslag til endringer i tobakkskadeloven. Formålet med endringene er blant annet å begrense barns og unges tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.”