Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:344 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva skiller justisministerens signal om utredning av en ny handlingsplan mot voldtekt fra f.eks. å gjennomføre voldtektsutvalgets anbefalinger, når vil denne handlingsplanen foreligge, og hvordan vil Stortinget bli involvert ved behandlingen av denne varslede handlingsplanen?

Begrunnelse

Justisministeren varslet fredag 25.11.2011 at hun ønsket en ny handlingsplan mot voldtekt. Bedre samarbeid for å bekjempe denne alvorlige formen for kriminalitet har stått på planen for offentlige myndigheter i en del tiår, og munnet ut i det såkalte voldtektsutvalget. Flere av konklusjonene her er enda ikke fulgt opp, slik at et godt utgangspunkt for en ny handlingsplan for eksempel måtte være å begynne med å handle.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Voldtekt er alvorlig kriminalitet og krenkelse av menneskeverdet på det groveste. For meg som justisminister vil det være høyt prioritert å videreføre og styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe voldtekt.

I et slikt arbeid bør det tas utgangspunkt i hvilke utfordringer som gjenstår fra Voldtektsutvalgets NOU 2008: 4 Fra ord til handling. En målsetting bør være å gjøre opp status i forhold til hvilke tiltak som ikke er iverksatt, og å se hvordan nødvendige og gode tiltak kan gjøres så målrettet og effektive som mulig. Det utarbeides nå en statusrapport for tiltakene som ble foreslått av utvalget, som vil bli lagt ut på regjeringens hjemmeside.

Voldtektsutvalgets utredning er snart fire år gammel. Siden den gang har vi iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe voldtekt. Vi har også fått ny kunnskap som ikke har ligget til grunn for Voldtektsutvalgets utredning og forslag til tiltak. Jeg tenker her først og fremst på Voldtektsrapporten for 2010 fra Oslo politidistrikt, "Voldtekt i den globale byen - endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo". Jeg mener det er nødvendig at det tas hensyn til statusvurderingen, samt ny kunnskap vi har fått siden Voldtektsutvalget la fram sin utredning, før vi beslutter videre tiltak.

Jeg mener også at forankring og synliggjøring av de ulike departementers ansvar i en handlingsplan vil være et viktig bidrag for å styrke arbeidet. På den måten kan vi sikre at vi ser sammenhengen og helheten i arbeidet framover, og fatte forpliktende vedtak om tiltak som skal følges opp. Det er for tidlig å svare på om og når en handlingsplan vil foreligge. Jeg merker meg dog representantens implisitte ønske om at også Stortinget involveres i et eventuelt handlingsplanarbeid. Tidligere erfaringer som i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan mot menneskehandel, har vist at en uformell involvering underveis utelukkende er en styrke for arbeidet.

Nedenfor følger en kort oversikt over tiltak regjeringen har iverksatt for å bekjempe voldtekt, og for å gi ofre for voldtekt en god oppfølging:

- Vi har fått overgrepsmottak over hele landet, og familievoldskoordinatorer som skal bidra til at voldtektsofre som kommer til politiet møtes med empati og profesjonalitet.

- Opprettelsen av en egen etterforskningsgruppe ved Kripos utgjør et viktig nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling når det gjelder voldtekt, og bidrar til økt kvalitet og raskere oppklaring ute i politidistriktene. Gruppen består p.t. av 12 stillinger og er foreslått tilført fire nye stillinger til neste år.

- Kvaliteten og kompetansen i politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker er styrket, blant annet gjennom påtalemessige direktiver fra riksadvokaten og avholdelse av fagseminar.

- DNA-reformen som vi har iverksatt er et viktig redskap for oppklaringen. Strafferammen og minstestraffen er økt.

- Fornærmedes rettigheter er styrket blant annet gjennom rett til bistandsadvokat.

- Regjeringen har vektlagt Politiråd som en viktig kriminalitetsforebyggende arbeidsform. Politiråd er et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen, og gjennom dette kan kommunen trekkes inn i det forebyggende arbeidet.

- God og målrettet forebygging krever kunnskap. Det gjennomføres nå fire studier om henholdsvis forekomst av voldtekt og kjennetegn ved voldtektsmenn.

- Langsiktig forebyggende arbeid gjennom holdningsendringer er viktig. Skolen er en viktig arena i så måte, og i forbindelse med regjeringens kommende handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, «Likestilling 2014», skal det utvikles et kurs om grensesetting, kjønn, kropp og seksualitet for den videregående skolen.

- I tillegg bevilger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 million kroner til Reform – ressurssenter for menn til en holdningsskapende kampanje rettet mot ungdom.

- I forbindelse med samfunnskunnskapsdelen av norskopplæringen rettet mot nyankomne innvandrere skal det legges til rette for kunnskapsbasert dialog om temaet likestilling, samt kvinner og barns rettigheter.

Etter min mening viser oversikten at langt de fleste av Voldtektsutvalgets forslag er fulgt opp, sammen med en rekke andre praktiske, lovmessige og operative tiltak for å bidra til et bredt samfunnsløft mot voldtekt.