Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:346 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til utarbeidet rapport fra Statsbygg "Statlige eiendommer ved og på Tullinløkka". Dette er en rapport som er unntatt offentlighet.
Hva er begrunnelsen for at denne rapporten er unntatt offentlighet, og vil statsråden omgjøre dette slik at rapportens innhold kommer offentligheten til gode?

Begrunnelse

Undertegnede viser til utarbeidet rapport fra Statsbygg "Statlige eiendommer ved og på Tullinløkka". Dette er en rapport som er unntatt offentlighet.
Det er, slik undertegnede ser det, ikke tilfredsstillende at denne rapporten er unntatt offentlighet, da dens innhold kan være svært relevant for de pågående diskusjoner som eksisterer vedrørende ulike kulturinstitusjoners fremtid.
Det bes derfor om en begrunnelse for hvorfor denne rapporten er unntatt offentlighet, samt hvorvidt dette er noe som statsråden vil endre på.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Rapporten ble utarbeidet av arkitektfirmaet LPO og ble overlevert Statsbygg i april 2011. Den beskriver bakgrunnshistorien til området og dagens situasjon. I tillegg illustrerer den noen prinsipper for framtidig bruk. I forbindelse med en innsynsbegjæring i juni ga Statsbygg innsyn i nesten hele dokumentet. Statsbyggs beslutning om å unnta deler av innholdet fra innsyn ble senere påklaget til mitt departement. I vedtak av 01.11.2011 konkluderte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med at det ikke var grunnlag for å unnta noen deler av dokumentet fra innsyn. Rapporten er derfor i sin helhet allerede gjort tilgjengelig for offentligheten.