Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:347 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 06.12.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til utarbeidet rapport fra Statsbygg "Statlige eiendommer ved og på Tullinløkka". Dette er en rapport som er unntatt offentlighet. Det vises til de pågående debattene vedrørende ulike kulturinstitusjoner i Oslo, og lokaliseringsspørsmål tilknyttet disse.
Er statsråden bekvem med at en rapport som kunne gitt relevant informasjon er unntatt offentlighet, og hva vil hun gjøre for at denne informasjonen blir gitt offentligheten?

Begrunnelse

Undertegnede viser til utarbeidet rapport fra Statsbygg "Statlige eiendommer ved og på Tullinløkka". Dette er en rapport som er unntatt offentlighet. Det vises til de pågående debattene vedrørende ulike kulturinstitusjoner i Oslo, og lokaliseringsspørsmål tilknyttet disse.
Det er, slik undertegnede ser det, ikke tilfredsstillende at denne rapporten er unntatt offentlighet, da dens innhold kan være svært relevant for de pågående diskusjoner som eksisterer vedrørende ulike kulturinstitusjoners fremtid.
De kulturpolitiske debattene må baseres på all relevant informasjon, slik at de beslutninger som blir fattet gjøres på korrekt og fullstendig grunnlag.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Rapporten ble utarbeidet av arkitektfirmaet LPO og ble overlevert Statsbygg i april 2011. Den beskriver bakgrunnshistorien til området og dagens situasjon. I tillegg illustrerer den noen prinsipper for framtidig bruk. I forbindelse med en innsyns-begjæring i juni ga Statsbygg innsyn i nesten hele dokumentet. Statsbyggs beslutning om å unnta deler av innholdet fra innsyn ble senere påklaget til mitt departement. I vedtak av 01.11.2011 konkluderte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med at det ikke var grunnlag for å unnta noen deler av dokumentet fra innsyn. Rapporten er derfor i sin helhet allerede gjort tilgjengelig for offentligheten.