Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:351 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 29.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Etter SVs landsstyremøte 26.11.2011 sier miljøvernministeren til NTB at "Å dempe tempoet i åpningen av nye felter vil bli ett av de viktigste tiltakene for å få ned norske utslipp med 20 prosent innen 2020." Stortinget behandler nå en oljemelding fremlagt av regjeringen.
Hvor i oljemeldingen fremkommer dette synspunktet, og står statsråden bak hele innholdet i oljemeldingen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen la før sommeren fram Meld St 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Nedenfor gjengis noe av budskapet i meldingens første kapittel.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Petroleumsressursene skal også framover bidra til kvalitativt bedre liv i Norge. For å nå målet må forvaltningen være helhetlig og basert på kunnskap og fakta. Forvaltningen av ressursene skal skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Rollen som petroleumsprodusent skal forenes med en ambisjon om å være ledende i miljø- og klimapolitikken. Regjeringens overordnede mål i klimapolitikken er å bidra til å begrense den menneskeskapte temperaturstigningen til maksimalt to grader i forhold til førindustrielt nivå.

For å nå målet om langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene, må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Velferd og sysselsetting vil følge med aktiviteten. Dette legges det best til rette for gjennom en parallell offensiv satsing på å øke utvinningen fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn, en fortsatt aktiv utforskning av åpnet areal og gjennomføring av åpningsprosessene for Jan Mayen og den del av tidligere omstridt område som ligger vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør.

Planen for en langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene som regjeringen la fram i Meld St 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten, vil legge til rette for at petroleumsvirksomheten vil forbli en nøkkelnæring i Norge i tiår framover. Regjeringen legger derfor et generasjonsperspektiv til grunn for petroleumspolitikken.