Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:355 (2011-2012)
Innlevert: 29.11.2011
Sendt: 29.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): I Aftenposten 27.11.2011 siteres statsråden i en NTB melding som følger: "Å dempe tempoet i åpningen av nye felter vil bli ett av de viktigste tiltakene for å få ned norske utslipp med 20 prosent innen 2020". Regjeringen la i juni 2011 frem en petroleumsmelding som legger opp til fortsatt høy produksjon på norsk sokkel i flere tiår fremover.
Stiller statsråden seg bak regjeringens petroleumsmelding, og hvordan kan han i lys av egne utsagn se for seg at produksjonsvolum opprettholdes ved å sinke åpning av nye felt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bruken av fossile brensler er en av de viktigste årsakene til de klimaendringene vi opplever verden over i dag. Et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene av klimagasser framover er å erstatte fossilt brensel med fornybare energikilder. Det internasjonale energibyrået (IEA) viser i sin rapport World Energy Outlook til at uten ny politikk vil ny og eksisterende energirelatert infrastruktur på plass i 2017 resultere i at vi allerede i 2035 har sluppet ut maksimalt av det vi kan slippe ut om vi skal nå togradersmålet. OECD understreker i sin Environmental Outlook at det må politikkendring til for å endre forholdet mellom ulike energiformer og dermed unngå en 3-6 graders temperaturøkning. Regjeringen har nylig lagt fram en petroleumsmelding der det redegjøres for den norske regjeringens politikk på petroleumsområdet. I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon er det vist til at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en klimamelding i 2012 hvor behovet for virkemidler og tiltak vil vurderes. Petroleumsvirksomheten vil på linje med andre sektorer være en del av diskusjonen i klimameldingen.