Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:357 (2011-2012)
Innlevert: 29.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 12.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilke fullmakter har politimestrene til å foreta flytting av personell og til å foreta omorganiseringer for å tilpasse aktiviteten til driftsbudsjettet?

Begrunnelse

Mange politidistrikter har gjennom lang tid meldt om anstrengte driftsbudsjetter, med den følge at det må kuttes i bemanningen. Den reduserte politidekningen i 21 av 27 politidistrikter siden 2006 viser resultatet av dette. Dette stiller politimestrene og andre ledere i politiet overfor viktige ledelsesutfordringer. På den ene siden skal de ivareta viktige kriminalitetsforbyggende og - bekjempende oppgaver, samtidig som de må disponere sine knappe ressurser på en mest mulig effektiv måte. Dette forutsetter at ledere i politiet har de nødvendige fullmakter og tilstrekkelig handlingsrom til å tilpasse virksomheten til den økonomiske virkeligheten.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Politimesterens adgang til å foreta flytting av personell

Adgangen til å forflytte personell reguleres av det som arbeidsrettslig betegnes som «arbeidsgivers styringsrett». Politimesteren har anledning til å forflytte og overføre personell til andre arbeidsoppgaver. God personalpolitikk tilser at slike overføringer skjer i samarbeid med de ansatte i størst mulig utstrekning.

Politimesterens adgang til å foreta omorganiseringer

Det er en sentral del av en politimesters oppgave å ha en optimal organisering av politidistriktet ut fra distriktets utfordringer og tilgjengelige ressurser. Det er derfor viktig med en løpende organisasjonsutvikling i politidistriktene.

Organisasjonsmessige endringer er etter hovedavtalen mellom staten og hovedsammenslutningene § 13 gjenstand for forhandlinger dersom følgende tre vilkår er oppfylt samtidig: organisasjonskartet endres, endringene er ment å vare utover 6 måneder og endringene medfører omdisponering av personale. Hvis det ikke oppnås enighet mellom politimesteren og de ansattes organisasjoner, kan hver av partene kreve megling med sikte på å finne en løsning. Meglingen foretas av politidirektøren eller den direktøren utpeker fra ledelsen i direktoratet.

Politimesteren har ikke fullmakt til å foreta sammenslåing av politistasjons- og lensmannsdistrikter. Slike endringer foretas med Kgl. res. (se politiloven § 16 første ledd). Det er imidlertid åpnet for at to eller flere lensmannskontorer/politistasjoner utgjør en driftsenhet med felles budsjett, personalansvar og virksomhetsplanlegging. Etablering av slike driftsenheter medfører ingen endringer i grenser eller utadrettede oppgaver for tjenestestedene. Det er også adgang til å ha vaktsamarbeidsordninger som omfatter flere driftsenheter.

Ved alle endringer i politiets organisering legges det stor vekt på en god dialog med kommunene og tjenestemannsorganisasjonene. Kvaliteten på den lokale prosessen blir tillagt ekstra stor vekt.